1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes un izglītojamie

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz precizēt Latvijas izglītības klasifikāciju. Ministru kabineta noteikumu projektā precizēta terminoloģija, ietverti jauni izglītības programmu veidi un precizēti esošie izglītības programmu veidi, atbilstoši Izglītības likuma 8.panta pirmajai daļai precizētas izglītības ieguves formas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 4.augustam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.