1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" projekts

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot un aktualizēt 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" (turpmāk – 1.1.1.1. pasākums) īstenošanas noteikumus, lai:

– noteiktu trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus;

– sekmētu iznākuma rādītāju izpildi;

– radītu finansējuma saņēmējiem labvēlīgākus nosacījumus;

– samazinātu administratīvo slogu;

– nodrošinātu normu savstarpēju sistematizāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2019. gada 15. maijam.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2017. gada 2. maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv, tālr. 67047878.