1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr.460 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai vienkāršotu Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķis „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta administrēšanu, paredzot ieviest vienkāršotas izmaksu attiecināšanas metodikas, kā arī lai precizētu materiālā atbalsta mērķa grupu un papildinātu sadarbības partneru loku.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu evelina.bole@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu evelina.bole@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Evelina Bole

Tālr.: 67047871

E-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv