1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti

2.

Dokumenta nosaukums

1)      Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”;

2)      Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” īstenošanas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektos noteiktais attieksies uz 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa jauno finansējuma saņēmēju – Latvijas Jūras akadēmiju”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Minētie MK noteikumu projekti saistīti ar 11.10.2019. MK izskatīto informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” un saistīto MK protokollēmumu (prot. Nr. 47, 3.§ 9.p), saskaņā ar ko MK atbalsta informatīvajā ziņojumā ministriju piedāvātos risinājumus Eiropas Savienības fondu snieguma rezerves finansējuma un Eiropas Savienības fondu finansējuma atlikumu izmantošanai.

811.SAM MK noteikumu projekts paredz 8.1.1. SAM ietvaros noteikt jaunu finansējuma saņēmēju – Latvijas Jūras akadēmiju (turpmāk – LJA), kā arī nodrošināt finansējumu LJA projekta īstenošanai 273 478 euro apmērā. Finansējumu paredzēts nodrošināt, pārdalot finansējumu 75 341 euro apmērā no 814.SAM un veicot iekšējas pārdales starp projektiem 811.SAM ietvaros 198 137 euro apmērā. Minētās finanšu pārdales iespējamas pabeigto projektu snieguma rezerves finansējuma un neizlietotā finansējuma, kā arī neatbilstību rezultātā atbrīvotā finansējuma rezultātā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 21. novembrī.

7.

Dokumenti

Anotācija (.docx)

Noteikumi Nr.533 (.docx)

Noteikumi Nr.561 (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu vesma.abizare-vagre@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas eksperte Vēsma Abizāre - Vagre