1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz

1) Latvijas kompetentajām institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”,

2) personām, kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu,

3) personām, kas jau ir saņēmušas Eiropas profesionālo karti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Spēkā ir Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr. 419), kuri nosaka Eiropas profesionālās kartes izdošanas un anulēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek veikta Eiropas profesionālās kartes pretendenta personiskās lietas vešana iekšējā tirgus informācijas sistēmā (turpmāk – IMI sistēma). Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) 2018. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176 un 2019. gada 7. marta papildu formālo paziņojuma vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2176, kurā norādīts uz to, ka Latvija nav korekti pārņēmusi vairākas regulas 2015/983, direktīvas 2005/36/ES tiesību normas attiecībā uz Eiropas profesionālās kartes izdošanu.  Eiropas profesionālā karte ir elektronisks sertifikāts, kas apstiprina personas ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un tā tiek izdota kopš 2016.gada 18.janvāra.

Noteikumu projekta mērķis ir novērst neatbilstību starp direktīvu 2005/36/EK, regulu 2015/983 un noteikumiem Nr. 419.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 18. aprīlī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre