1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektos noteiktais attieksies uz 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 3.kārtas finansējuma saņēmējiem – augstākās izglītības iestādes, kas īsteno doktor studiju programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Minētā MK noteikumu projekta  mērķis ir noteikt 8.2.2. specifiskā atbalsta mērā trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas nosacījumus.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 30. aprīlī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu nauris.grinbergs@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu nauris.grinbergs@izm.gov.lv vai pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts Nauris Grīnbergs