1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos

“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības iestādes, studējošie, kredītiestādes un sabiedrība “Altum”, Studiju un zinātnes administrācija, personas, kuras veic ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”” (turpmāk – 1. noteikumu projekts) mērķis ir noteikt Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) saturu attiecībā uz Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistru, izmaiņām studējošo kreditēšanas noteikumos un precizētu statistikas vajadzībām nepieciešamo VIIS iekļaujamo datu apjomu. Noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" (turpmāk – 2. noteikumu projekts) mērķis ir precizēt, kādos gadījumos no VIIS tiek nodoti dati augstskolu informācijas sistēmām, lai nodrošinātu reflektantu uzņemšanu. Tiek precizēts arī nododamo datu apjoms.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS janvārī, saskaņot un 2020. gada 1. aprīlī noteikumiem jāstājas spēkā. Saistīts ar noteikumu projektu: Ministru kabineta noteikumu projekts “Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi”

7.

Dokumenti

IZManot_Groz276_846_VIIS_23112019;

IZMnot_Groz276_VIIS_23122019;

IZMnot_Groz846_23122019.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums līdz 27. janvārim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.veldre@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta pakalpojumu vadītājs K.Veldre, tālr. 67047857, e-pasts: kaspars.veldre@izm.gov.lv