1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaunatnes organizācijas, jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt Jaunatnes konsultatīvās padomes intensīvu un regulāru darbību nosakot, ka padomes vadītāja prombūtnes laikā padomi sasauks un tās darbu vadīs padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes priekšsēdētāja vietnieku no jaunatnes konsultatīvajā padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju vidus, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, ieceļ padome.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 20. jūnijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 16. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā referenta Dāvida Garšvas e-pastu Davids.Garsva@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākais referents Dāvids Garšva tālr.: 67047958

e-pasts: Davids.Garsva@izm.gov.lv