1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 562 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts administratīvā sloga mazināšanai zinātniskajās institūcijās paredzot informācijas ievadi par P&A infrastruktūru tikai valsts informācijas sistēmā – Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā. Noteikumu projekts stājas spēkā pēc pieņemšanas Ministru kabinetā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc noteikumu projekta sabiedriskās apspriešanas

7.

Dokumenti

Anotācija (.docx)

Noteikumi (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums līdz 17. februārim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.veldre@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta pakalpojumu vadītājs K.Veldre, tālr. 67047857, e-pasts: kaspars.veldre@izm.gov.lv