Par Pasaules Bankas pētījumu jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai

Pētījuma īstenotāji
Pasaules Bankas (PB) Latvijas augstākās izglītības finansēšanas komanda

2013.gada 2.decembrī Pasaules Bankas (PB) reģionālais vadītājs Baltijas valstīs un Polijā Ksavjers Deviktors, IZM valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās parakstīja trīspusēju līgumu par pētījuma veikšanu, kura gaitā tiks izvērtēta starptautiskajā vidē izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu piemērotība Latvijai un sniegtas rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai.

Pētījuma mērķis

Izstrādāt piedāvājumu augstākās izglītības finansēšanai vidējā termiņā (5 – 7 gadi), kas atbilst šādiem kritērijiem:

  • veicina augstākās izglītības kvalitāti un efektivitāti;
  • veicina augstākās izglītības pieejamību un taisnīgumu;
  • ņem vērā budžeta ierobežojumus un sekmē stratēģisku resursu apvienošanu un augstākās izglītības tīkla konsolidāciju;
  • stiprina augstākās izglītības saikni ar darba tirgu un veicina absolventu iekļaušanos darba tirgū;
  • sniedz alternatīvas pašreizējai pieejai „budžeta vietām”;
  • veicina zinātnisko pētījumu veiktspēju un starptautisko konkurētspēju.

Pētījuma īstenošanas laiks

2013. gada decembris - 2014. gada septembris

Pētījuma struktūra

Pētījumu veido trīs pārskati jeb ziņojumi, kas:
1. izgaismo Latvijas finansēšanas sistēmas stiprās un vājās puses no Eiropas attīstības viedokļa, salīdzinot ar labu finansēšanas modeļu vispārīgajiem kritērijiem;
2. raksturo pašreizējā Latvijas augstākās izglītības finansēšanas mehānisma atbilstību skaidri paustajām valdības stratēģiskajām prioritātēm;
3. sniedz priekšlikumus nākotnes augstākās izglītības finansēšanas modelim Latvijā.

Piesaistītie eksperti:

Dr. Nina Arnhold, Pasaules bankas Vecākā izglītības speciāliste, projekta darba grupas vadītāja;
Prof. Dr. Frank Ziegele, Vācijas Augstākās izglītības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts;
Prof. Dr. Hans Vossensteyn, Nīderlandes Augstākās izglītības politikas pētniecības centra direktors, Pasaules bankas finanšu eksperts;
Dr. Jussi Kivistö, Tamperes Universitātes pasniedzējs, Pasaules bankas finanšu eksperts;
Jason Weaver, Pasaules bankas izglītības speciālists.