1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas un Uzņēmējdarbības politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Informatīvais ziņojums attiecas uz Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, inovatīvi aktīvajiem uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādem

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums ir otrais Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) ieviešanas izvērtējums. Tas izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra uzdevumam – Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt RIS3 monitoringa īstenošanu, tostarp RIS3 progresa ziņojumu izstrādi un ietekmes vērtēšanu, un nepieciešamo tematisko pētījumu pasūtīšanu

Ziņojumā ietverta informācija par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm, mērķiem un izaicinājumiem, RIS3 programmu un pasākumu īstenošanas gaitu un virzību uz mērķu sasniegšanu, kā arī RIS3 rādītāju analīze un rekomendācijas RIS3 tālākajai izstrādei 2021. – 2027.gadā.

RIS3 monitoringa otrā ziņojuma mērķi:

–          izvērtēt RIS3 ieviešanas progresu kopumā un katrā RIS3 specializācijas jomā;

–          sniegt analītisku pārskatu par RIS3 ieviešanas rezultātiem un izvērtēt RIS3 mērķu sasniegšanai paredzēto politikas instrumentu efektivitāti, lai plānotu nepieciešamās darbības Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027.gadam

–          nodrošināt analītisko pamatojumu tālākai pētniecības un attīstības instrumentu īstenošanai tematisku projektu pieteikumu atlases veidā

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē oktobrī.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums (docx), 1.pielikums (.docx), 2.pielikums (.docx), 3.pielikums (.docx), 4.pielikums (.docx),

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties informatīvā ziņojuma izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 25.oktobrim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: janis.paiders@izm.gov.lv

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta RIS3 vienības vadītājs Jānis Paiders, t. 67047936, e-pasts  janis.paiders@izm.gov.lv