1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

     Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 23. jūlija noteikumos Nr. 315 “Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz personām, kas iegūst kvalifikāciju ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs, papildspecialitātēs, kā arī Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, kas īsteno studiju programmas, kurās iegūst kvalifikāciju ārsta profesijas specialitātēs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

     Spēkā ir Ministru kabineta 2002. gada 23. jūlija noteikumi Nr. 315 “Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”” (turpmāk – noteikumi Nr. 315), kuri nosaka izglītības minimālās prasības satura un studiju ilguma ziņā kvalifikācijas iegūšanai ārsta profesijā un ārsta pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs. Noteikumos Nr.315 noteiktās prasības daļēji atbilst direktīvā 2005/36/EK prasībām.

     Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas 2019. gada 24. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2296, kurā norādīts uz to, ka Latvija nav korekti pārņēmusi vairākas direktīvas 2005/36/ES tiesību normas attiecībā uz minimālajām izglītības prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai.

     Noteikumu projekta mērķis ir novērst neatbilstību starp direktīvu 2005/36/EK un noteikumiem Nr. 315, atvieglot tiesību normu piemērošanu, nodrošinot vienkopus direktīvas 2005/36/EK prasības un novēršot neskaidrību par to, kuras no prasībām kvalifikācijas iegūšanai ārsta specialitātē ir noteiktas direktīvā 2005/36/EK un kuras nacionālajos normatīvajos aktos.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2019.gada 7.novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre