Lai nodrošinātu jaunatnes politikas koordināciju un jaunatnes līdzdalību, ir izveidota Jaunatnes konsultatīvā padome, kura sākot ar 2009. gada 1. janvāri aizstāja Jaunatnes politikas koordinācijas padomi.

Jaunatnes konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunatnes konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

  • izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā un sniegt ieteikumus Izglītības un zinātnes ministrijai par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikā;
  • sniegt ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, konsultējot par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas jaunatnes jomā, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos. Padome var rosināt izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;
  • sniegt ieteikumus pašvaldību iestādēm jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī;
  • sniegt nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir jaunieši, ieteikumus darbam ar jaunatni.

Ieteikumu sagatavošanai Jaunatnes konsultatīvajai padomei ir tiesības veidot darba grupas, ar ministrijas starpniecību pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī uz sēdēm uzaicināt ekspertus un amatpersonas ar padomdevēja tiesībām. Jaunatnes konsultatīvās padomes pārstāvju darbības termiņš ir divi gadi.

2020. gada 22. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 nosaka, ka Padomes sēdes ir atklātas un sniegt dalību tajās ir tiesības ikvienai ieinteresētajai personai, nosūtot iesniegumu Padomei Ministru kabineta noteikumos minētajā kārtībā.

MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"

Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumi Nr. 590 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums".