1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments (politikas plānošanas dokuments)
2. Dokumenta nosaukums Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politikas joma jaunatnes politikas nozare
4. Dokumenta mērķgrupas Jaunieši, nevalstiskās organizācijas, darbā ar jaunatni iesaistītās personas
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments turpmākajiem 6 gadiem, kura mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Pamatnostādnēs ir noteikti jaunatnes politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem. Jaunatnes politikas mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Lai sasniegtu jaunatnes politikas mērķi, tiek izvirzīti šādi apakšmērķi:

VIDE – veicināt jauniešiem atbalstošas vides izveidi, uzlabojot darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE – veicināt jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu un  savu spēju apzināšanos

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015. - 2020.gadam projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada 19.martā
7. Dokumenti

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam (.pdf)

Pielikums (.pdf)

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Izglītības un zinātnes ministrija aicina uz Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam projekta sabiedrisko apspriedi, kas notiks 2015.gada 16.martā Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2.st.) plkst.11:00–13:00.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Pieteikumus dalībai sabiedriskajā apspriedē, norādot  informāciju par sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un institūciju (nepieciešama caurlaides pieteikšanai), lūdzam nosūtīt elektroniski uz e-pastu: evija.cudare@izm.gov.lv līdz 2015.gada 12.martam
10. Cita informācija

Ņemot vērā zāles ietilpību, aicinām no katras organizācijas pieteikties ne vairāk kā 1-2 personas.

Nākot uz apspriedi, lūdzam paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

11. Atbildīgā amatpersona Sanda Brūna, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā (tālrunis: 67047906, e-pasts: sanda.bruna@izm.gov.lv )