Projektu aktualitātes
logo

Sadarbībā ar projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk - Projekts) informācijas sistēmas izstrādātājiem, turpinās darbs pie Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) pilnveides.

Norit datu noliktavas izstrāde, tai skaitā turpinās darbs pie datu kopu definēšanas nodošanai no VIIS uz datu noliktavu, kas ir pamatā izglītības indikatoru uzkrāšanas un apstrādes funkcionalitātes izstrādei, lai uzsāktu projektā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” definēto izglītības kvalitātes raksturojošo rādītāju ieviešanu risinājumā. Paralēli turpinās darbs pie izglītības datu pieejamības un apstrādes pilnveides, izstrādātas VIIS publiskā portāla skices, VIIS logo un tehniskā risinājuma projektējums.

Projekta ietvaros veikta Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu un Latvijas pašvaldību savienības aptauja par VIIS datu izmantošanu lēmumu pieņemšanā un iestāžu piedāvātajiem e-pakalpojumiem, lai veiktu pamatotu, iestāžu vajadzībās balstītu atskaišu un pārskatu izstrādi, izmantojot datu noliktavas risinājumus, kā arī, lai VIIS publiskajā portālā atspoguļotu norādes uz izglītības un zinātnes jomā sniegtajiem e-pakalpojumiem.

2020. gada 28. augustā tika sasaukta projekta uzraudzības padome, ar mērķi informēt par projekta gaitu un plānoto rādītāju izpildi.

2020. gada 4. ceturkšņa ietvaros projektā ir plānots:

- pabeigt izstrādes darbus VIIS datu kopu un reģistru pievienošanai datu noliktavas risinājumā;
- datu noliktavas risinājumā pievienot datu kopas no ārējām sistēmām, piemēram, no Centrālās statistikas pārvaldes;
- izveidot procesus automatizētai datu izgūšanai un atjaunošanai no datu avotiem;
- veikt izglītības kvalitātes monitoringa rīku izstrādi atbilstoši pieejamajiem datiem;
- organizēt apmācības datu analītikas rīka (SAP BO) apguvei ministrijas ietvaros;
- pielāgot e-IDAS prasībām VIIS e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”;
- izstrādāt VIIS jaunas sadaļas - anketu pārvaldības moduli, izglītības iestāžu pārvaldību un sekmju un kavējumu pārvaldību;
- izstrādāt apziņošanas risinājumu un VIIS atgādinājumu funkcionalitāti.

11