Projektu aktualitātes

Lai nodrošinātu projektā “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk - Projekts) izvirzīto mērķu sasniegšanu un turpinātu darbu pie Projekta īstenošanas, iepirkuma "Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības” rezultātā 2020. gada 1. martā tika noslēgts līgums ar SIA “ZZ Dats" (turpmāk - Izstrādātājs).

Sadarbībā ar Izstrādātāju saskaņots darbu izstrādes un ieviešanas plāns un uzsākti izstrādes darbi.

Lai sasniegtu Projekta rezultatīvos rādītājus, Projekta ietvaros Latvijas Atvērto datu portālā ir pievienota informācija par vispārējo izglītību un par profesionālo izglītību. Pievienotajās atskaitēs iekļauti dati no 6 datu kopām – izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmās, vispārējās pamata un vidējās izglītības programmās un profesionālās izglītības programmās, struktūrā, kas ļauj sniegto informāciju aplūkot gan pašvaldību, gan izglītības iestāžu, gan izglītības programmu līmenī.

Saite uz vispārējās izglītības datiem.

Saite uz profesionālās izglītības datiem.

Uzsākta datu noliktavas izstrāde, tai skaitā definētas pirmās datu kopas nodošanai no Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) uz datu noliktavu, kas ir pamatā izglītības indikatoru uzkrāšanas un apstrādes funkcionalitātes izstrādei, lai ieviestu sinerģijas projektā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” topošo izglītības kvalitātes rādītāju mērījumu sistēmu. Tāpat uzsākts darbs pie izglītības datu pieejamības un apstrādes pilnveides, izstrādājot VIIS publiskā portāla skices un tehniskā risinājuma projektējumu.

Projektā plānoti šādi VIIS papildinājumi:

1. Tiks nodrošināta iespēja centralizēti apkopot un uzkrāt izglītības kvalitāti raksturojošos rādītājus izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;
2. Dažādām sabiedrības grupām tiks radīta iespēja ērtā veidā, vienuviet piekļūt izglītības kvalitāti un tās izmaiņas raksturojošai informācijai;
3. Tiks uzlabota valsts pārvaldes efektivitāte, pilnveidojot Sistēmas datu apstrādes procesus un uzlabojot izglītības datu kvalitāti.

Izstrādātāja darbu kvalitātes kontroli un uzraudzību, kas ietver gan izstrādātās dokumentācijas kvalitātes pārbaudi, gan iesniegtās programmatūras akcepttestēšanu un kvalitātes kontroli, nodrošina piesaistītie konsultanti – SIA “Agile&Co”.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB