Projektu aktualitātes

Lai nodrošinātu projektā “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” (turpmāk - Projekts) izvirzīto mērķu sasniegšanu un turpinātu darbu pie Projekta īstenošanas, iepirkuma "Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības” rezultātā 2020. gada 20. februārī tika pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām ar SIA “ZZ Dats”. Paralēli tam, 2020. gada 25. februārī tika noslēgts darba uzdevums ar konsultantiem SIA “Agile&Co”, lai nodrošinātu Izstrādātāja darbu kvalitātes kontroli un uzraudzību, kas ietver gan izstrādātās dokumentācijas kvalitātes pārbaudi, gan iesniegtās programmatūras akcepttestēšanu un kvalitātes kontroli.

Pēc iepirkuma "Valsts izglītības informācijas sistēmas pilnveidojamo procesu izstrāde un lietotāju, administratoru apmācības” līguma noslēgšanas, sadarbībā ar Izstrādātāju tiks saskaņots darbu izstrādes un ieviešanas plāns un uzsākta izstrāde, izstrādājot un ieviešot projektā plānotos valsts izglītības informācijas sistēmas papildinājumus:

1. Tiks nodrošināta iespēja centralizēti apkopot un uzkrāt izglītības kvalitāti raksturojošos rādītājus izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;

2. Dažādām sabiedrības grupām tiks radīta iespēja ērtā veidā, vienuviet piekļūt izglītības kvalitāti un tās izmaiņas raksturojošai informācijai;

3. Tiks uzlabota valsts pārvaldes efektivitāte, pilnveidojot Sistēmas datu apstrādes procesus un uzlabojot izglītības datu kvalitāti.

Minēto mērķu sasniegšanai, projekta ievaros tiek nodrošināta savstarpējā sadarbība un koordinācija ar sinerģijas projektu “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

nacionala attistibas plans 2020