Pedagogiem
profesors

25. februārī valdība apstiprināja jaunu kārtību par zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanu profesoriem un asociētiem profesoriem, kā arī pretendentiem uz šiem amatiem.

Noteikumi paredz profesora vai asociētā profesora pretendenta novērtēšanu pēc vienotiem kritērijiem, kā arī minimāli izpildāmo kritēriju skaitu. Noteikumos ir aktualizēti gan zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas kritēriji, gan ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto organizatorisko darbu novērtēšanas kritēriji.

Pirmo reizi tiek paredzēti vienoti kritēriji  profesoru un asociēto profesoru novērtēšanai mākslas jomā, kas ir būtiski augstskolām, kuras īsteno studiju virzienu „Mākslas”: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Daugavpils Universitātei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai, Latvijas Kristīgā Akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai, Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Universitātei un Liepājas Universitātei.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie noteikumi profesoru un asociēto profesoru darba rezultātu novērtēšanai ir viens no nosacījumiem asociēto profesoru un profesoru ievēlēšanas  jaunajai kārtībai, kas, nostiprinot Satversmes tiesas lemto, noteikta 2020.gada nogalē Saeimā pieņemtajos Augstskolu likuma grozījumos.

Lai veicinātu lielāku elastību un atbildību par augstskolas attīstībai nepieciešamā akadēmiskā personāla veidošanu, šie noteikumi paredz, ka augstskolas pašas var izvirzīt papildu kritērijus profesora vai asociētā profesora pretendenta novērtēšanai. Tādējādi tiek veicināts, ka augstskolas to autonomijas ietvaros var veidot profesūru atbilstoši augstskolas stratēģijā noteiktajiem zinātniskās pētniecības un studiju programmu attīstības virzieniem. 

Noteikumi ir viens no pasākumiem, ko ministrija veic augstskolu akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai. Pagājušajā gadā tika apstiprināta konceptuāli jauna pieeja doktorantu sagatavošanai, kā arī tika uzsākts Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekts jauna akadēmiskās karjeras ietvara veidošanai, kura mērķis ir reformēt pašreizējo akadēmiskās karjeras sistēmu, ieviešot Eiropas un starptautiskajai labajai praksei atbilstošu jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru.

Ar šodien valdībā apstiprināto MK noteikumu projektu "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība" var iepazīties MK tīmekļvietnē.