Projektu aktualitātes

Ieguldot Eiropas Sociālā fonda finansējumu divu nozīmīgu starptautisku pētījumu veikšanā, Latvijā tuvākajos gados būs iespējams iegūt starptautiski salīdzināmus datus par situāciju valstī pieaugušo profesionālo kompetenču novērtējumā, kā arī par matemātikas un dabaszinātņu apguves tendencēm Latvijas skolās. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā īsteno ES fondu finansēto Latvijas dalību starptautiskos izglītības pētījumos un veic starptautisku organizāciju īstenotus pētījumus.

Grozījumi paredz IZM īstenotā projekta ietvaros veikt divus jaunus starptautiskus pētījumus - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumu (OECD PIAAC) un Matemātikas un dabaszinātņu izglītības tendenču pētījumu (IEA TIMSS).

PIAAC ir visaptverošākais starptautiskais instruments, kas nodrošina iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās kompetences, kā arī salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. Latvija šajā pētījumā piedalīsies pirmo reizi, līdz šim tāda mēroga mūsu sabiedrības izglītības un prasmju pētījums nav veikts.

Savukārt IEA TIMSS Latvija pēdējo reizi piedalījās 2007. gada pētījumu ciklā. Tā kā Latvijā tuvākajos gados īstenos nozīmīgas izglītības satura reformas, kas skar arī matemātikas un dabaszinātņu jomas, tad dalība šajā pētījumā ir ļoti svarīga, lai noskaidrotu attīstības tendences reformu sākumā. IEA TIMSS pētījumā tiks apsekots 4. klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības līmenis.

Dalība šādos pētījumos ļauj salīdzināt Latvijas sabiedrības zināšanas un prasmes starptautiski salīdzināmā kontekstā, kas izglītības politikas veidotājiem ir ļoti svarīgi, lai veidotu Latvijas izaugsmi veicinošu izglītības politiku un izvērtētu tās ieviešanu un ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.

Vienlaikus apstiprinātie grozījumi paredz samazināt administratīvo slogu, sākotnēji plānoto divu projektu vietā īstenojot vienu. Tas nozīmē, ka otrajai projektu atlases kārtai rezervētais finansējums 3,85 milj. eiro apmērā tiks piešķirts jau uzsāktajam projektam. Līdz ar to līdz 2023. gadam starptautiskiem izglītības jomas pētījumiem kopumā būs pieejami 6,25 milj. eiro, nodrošinot efektīvāku pasākumu ieviešanu un pēctecību gan projekta īstenošanā, gan plānošanā, turpinot konkrētu pētījumu (Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma; Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums; Starptautiskais mācību vides pētījums u.c.) īstenošanu.

Lai nodrošinātu nākamo pētījumu ciklu veikšanu, IZM piesaistīs projekta īstenošanā jaunus sadarbības partnerus – augstskolas, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, kā arī tiks pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr.68„Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa“Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi”” šodien, 2018.gada 13.martā, apstiprināts valdībā.