Projektu aktualitātes

PIRLS tiksanasPagājušajā nedēļā Rīgā notika 8. IEA PIRLS pētījuma nacionālo koordinatoru tikšanās, kas bija veltīta PIRLS 2016 starptautiskajiem ziņojumiem – “PIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā” un “ePIRLS 2016 starptautiskie rezultāti lasīšanā tiešsaistē”. Pētījumu organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA).

Latvija šajā pētījumā, kurā tiek analizēta 4. klases skolēnu lasītprasme, piedalās pēc desmit gadu pārtraukuma. Pēdējie PIRLS rezultāti, kuri sniedza informāciju par mūsu skolēnu lasītprasmi, uzrādīja, ka sasniegumi lasītprasmē 4. klasē ir virs vidējā starptautiskā līmeņa, pie tam, meiteņu sasniegumi bija ievērojami augstāki nekā zēniem. Latvija jaunākos datus par situāciju mūsu 4. klases skolēnu lasītprasmes sniegumā līdz ar 49 citām valstīm publiskos šīgada decembrī, tad arī būs iespējama šo rezultātu salīdzināšana starptautiskā līmenī.

Tikšanās gaitā izglītības kvalitātes pētnieki no vairāk kā 50 valstīm apguva pētījuma datu analīzes tehnoloģiju, iepazinās ar pētījuma rezultātu kopsavilkuma komplekta saturu un dalījās pieredzē par PIRLS gaitu un tehnisko izpildi katrā no pētījuma dalībvalstīm.

Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS tiek mērīta skolēnu izpratne par izlasīto. Lasīšanai tiek piedāvāti teksti literārās pieredzes iegūšanai (stāsti, pasakas u. c.) un teksti informācijas ieguvei (instrukcijas, biogrāfijas, mācību materiāli ar tabulām un diagrammām, kartes u. c.).

Pētījuma rezultātu apkopojumā, kurš tiks publiskots decembrī, būs ietverta arī informācija par dažādiem izglītības vidi veidojošiem kontekstuāliem faktoriem, kas saistīti ar skolēnu lasītprasmes attīstību – šī informācija apkopota no skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu administrācijas pārstāvju aptaujām

Līdzīgi kā citu starptautisku izglītības pētījumu gadījumā, arī šoreiz iegūtie rezultāti ļaus izglītības politikas veidotājiem salīdzināt Latvijas izglītības kvalitāti ar citām valstīm, apzināt izglītības sistēmas stiprās un vājās puses, lai pēc tam varētu ieviest tādas uz attīstību vērstas reformas, kuras ir balstītas zinātniskos pamatojumos un starptautiski verificētos datos.

Dalību IEA PIRLS 2016 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūtu, tas tiek veikts ESF līdzfinansētā projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

PIRLS 2016 pētniecības koordinatoru sanāksme Rīgā (gala pārskats angļu valodā).

PIRLS Latvijā: Kopsavilkums (angļu valodā).