Projektu aktualitātes

Pirmdien, 2019. gada 25. martā, Latvijā sākas starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījums 4. klasēm. Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) pētījumā skolu direktori, skolotāji, skolēni un vecāki aizpildīs anketas par mācību kvalitāti, par mācīšanās pieredzi skolā un mājās. Skolēni pildīs arī dažādus uzdevumus matemātikas un dabaszinātņu uzdevumus.

Šodien preses konferencē, uzsākot Starptautisko matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm IEA TIMSS 2019, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Anita Muižniece uzsvēra visu iesaistīto pušu – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju – lomu mācību kvalitātes pilnveidē. “Šis ir pēdējais starptautiskais pētījums matemātikā un dabaszinībās pirms jaunā mācību satura un mācīšanās pieejas ieviešanas. Tas kalpos kā atskaites punkts, kur esam citu valstu vidū. Savukārt nākamreiz šāds pētījums jau parādīs, kāda ir bijusi izglītības reforma un vai esam uz pareizā ceļa, un ko vēl varam uzlabot mācību procesā,” sacīja A. Muižniece.

IZM valsts sekretāres vietniece Gunta Arāja norāda, ka izglītība, it īpaši sākumskolas posmā, ir trīspusējs sadarbības process – starp skolu un skolotājiem, vecākiem un bērnu. Tāpēc vecāku klātbūtne un līdzdalība ir ļoti svarīga. “Ne velti TIMSS anketa paredzēta ne tikai skolotājiem un skolu vadītājiem, bet arī vecākiem, jo bērnam svarīgo rezultātu var sasniegt tikai, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm,” piebilda G. Arāja.

Dalība pētījumā ir ļoti būtiska izglītības satura veidotājiem un uzraudzītājiem. Tā kā Latvija tuvākajos gados īstenos nozīmīgas pārmaiņas un uzlabojumus izglītības saturā, pētījuma rezultāti ļaus noskaidrot 4. klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendences jaunā mācību satura ieviešanas sākumposmā. Rezultāti ļaus novērtēt 4. klases skolēnu sasniegumus dabaszinātnēs un matemātikā starptautiskā salīdzinājumā. Arī skolām dalība pētījumā ir ļoti nozīmīga. Rezultāti ļaus secināt, kāda ir skolēnu attieksme pret matemātiku un dabaszinātnēm, kā tiek vērtēts mācību process mājās un skolā, kādi ir skolas sasniegumi salīdzinājumā ar citām pētījumā iekļautām Latvijas dalībskolām. Rezultātus varēs izmantot mācību procesa pilnveidošanā. Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere uzsver, ka starptautiski pētījumi ar daudzu valstu līdzdalību parāda mūsu patieso izglītības līmeni, to, kam pievērst uzmanību. “Varbūt ir kaut kas, kur mēs esam ļoti, ļoti augstu un uz to nav jāfokusējas. Ir citas lietas, kurām veltīt uzmanību. Domāju, ka jebkurš darbs parāda, kā man savu darbu mainīt un ko, ienākot klasē, rīt darīt citādāk,” piebilda Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere.

Dalība pētījumā tiek līdzfinansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Īsumā par starptautisko matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm IEA TIMSS 2019

• Norises laiks: 25. marts – 3. maijs.
• Piedalās 60 valstis. Latviju pārstāv 4 792 skolēni no 156 skolām.
• Skolēniem būs jāaizpilda tests un pēc tam aptauja. Skolotājiem, skolu direktoriem un vecākiem jāaizpilda aptauja.
• Visi pētījuma instrumenti ir drukātā formā un dati būs anonīmi.
• Rezultāti būs zināmi 2020. gadā.
• Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli. Katra dalībskola saņems savu vidējo vērtējumu starp citām Latvijas skolām.
• Atskaitēs netiks minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu, vecāku un skolotāju vārdi.
• Pētījuma rezultātus izmantos izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.
• Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki.
• Pēdējo reizi TIMSS pētījumā Latvija piedalījās pirms 12 gadiem un ieguva 8. vietu 38 valstu konkurencē.

Papildu informācija par IEA TIMSS 2019: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
IZM sagatavotie video par IEA TIMSS 2019:
TIMSS 2019 patroni Latvijā, LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji stāsta 4. klašu skolēniem par pētījuma norisi: https://www.youtube.com/watch?v=r3SfkGWRsBc&t=5s
Kas TIMSS 2019 pētījumā būs jādara skolu direktoriem un skolotājiem? Sižetā mācībspēki stāsta, kā pētījuma rezultātus izmantot sava darba izvērtēšanai un pilnveidošanai: https://www.youtube.com/watch?v=qYYRFd_Y2yU
Kāpēc vecāku dalība pētījumā ir svarīga un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā: https://www.youtube.com/watch?v=NLUR6N1mq8w