Projektu aktualitātes

OECDLabasPraksesSeminarsNo 15. līdz 17. maijam Latvijā uzturējās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti, lai Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas izstrādes procesā pārrunātu nepieciešamos risinājumus un ieteikumus Latvijas iedzīvotāju prasmju attīstībai un pilnveidei visos izglītības līmeņos. OECD Prasmju stratēģijas misijas galvenais uzdevums bija diskusijās ar izglītības ekspertiem, visu līmeņu izglītības procesā iesaistītajām institūcijām un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības un sociālajiem partneriem apspriest ieteikumus OECD rekomendācijām Latvijai, t.sk. dažādu valstu labās prakses piemērus un to iespējas izmantot Latvijas izglītības un prasmju attīstības veicināšanai, kā arī iepazīstināt plašāku izglītības ekspertu loku ar vairākiem Latvijas labās prakses piemēriem.

Misijas laikā notika divpusējās sarunas un fokusgrupu diskusijas četrās Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas jomās – izglītojamo prasmju uzlabošana, mūžizglītības kultūras veicināšana, prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū un prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana, pārrunājot prasmju attīstības, finansējuma un pārvaldības jautājumus.

16. maijā OECD misijas ietvaros Rīgā notika Labās prakses piemēru seminārs, kurā izglītības un darba tirgus eksperti no dažādām institūcijām diskutēja par ārzemju labās prakses piemērotību Latvijai. Uzrunājot semināra dalībniekus, Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta pārstāvis Maikls Horgans un OECD Prasmju stratēģijas projektu vadītājs Endrjū Bells uzsvēra, ka Latvija ir paveikusi lielu darbu un dodas pareizā virzienā, lai sasniegtu prasmju atbilstību darba tirgum. Vienlaikus priekšā vēl ir liels darbs. Dienas gaitā tika apspriesta Velsas, Zviedrijas un Ziemeļīrijas labā prakse pedagogu izglītošanā un pedagoga profesijas prestiža celšanā, kā arī Igaunijas skolu tīkla sakārtošanas gaita un veiksmīgi piemēri, organizējot augstāko un profesionālo izglītību Austrālijā. Dalībniekus iepazīstināja ar Igaunijas, Portugāles, Beļģijas, Skotijas labās prakses piemēriem pieaugušo izglītības īstenošanā, kā arī Norvēģijas un Nīderlandes pieeju izglītības stratēģiskai pārvaldībai. Visvairāk seminārā tika minēti Dānijas labās prakses piemēri – gan saistībā ar pirmsskolas izglītības organizāciju, gan profesionālās un pieaugušo izglītības īstenošanu. Vienlaikus seminārā tika prezentēta arī Latvijas pieredze neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanā un darba tirgus prognozēšanas un apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas attīstībā. Tāpat varēja iepazīties ar Ventspils izglītības pārvaldes atbalsta sistēmu pedagogu profesionālajai pilnveidei un mācīšanās kultūras veicināšanu akciju sabiedrībā “Sadales tīkls”.

Prasmju stratēģijas diagnostikas posms ilgs līdz 2019. gada beigām. Tā laikā tiks izvērtēti starptautiski salīdzinošie dati un valstu labajā praksē balstītās prasmju sistēmas pārvaldība, finansēšana un atbilstība darba tirgum.

Savukārt projekta rīcības posmā, kas ilgs visu 2020. gadu, izmantojot uzkrāto informāciju, starptautisko pieredzi un savu analītisko kapacitāti, OECD eksperti atbalstīs Latviju vidēja termiņa stratēģijas jeb Izglītības un prasmju pamatnostādņu izstrādē 2021.-2027. gadam.

Informācijai:

Sadarbības projektu ar OECD “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija sāka īstenot 2018. gada septembrī ar mērķi līdz 2020. gada beigām izstrādāt un apstiprināt Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.– 2027. gadam. OECD Prasmju stratēģija ir vērsta uz sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības izlīdzināšanu globālā mērogā. Tās mērķis ir veicināt pierādījumos balstītas rīcības politikas ieviešanu izglītības rezultātu salāgošanai ar darbaspēka attīstības un sociālās labklājības vajadzībām.

Līdz šim OECD eksperti nacionālo prasmju stratēģijas palīdzējuši izstrādāt 11 valstīs, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā, Austrijā. Latvija ir pievienojusies šim projektam kā pirmā no Baltijas valstīm. “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar OECD.

Foto: IZM un OECD pārstāvji, semināra dalībnieki.