EPALE
Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā noslēgums

Ceturtdien, 2023. gada 21. septembrī, norisinājās Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā" noslēguma pasākums, kurā OECD pārstāvji prezentēja projekta rezultātus un ieteikumus turpmākajiem soļiem virzībā uz ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu pieaugušo izglītības sistēmu.

Projekta mērķis ir bijis sniegt atbalstu Latvijai normatīvā regulējuma izstrādē, kas atbalstīs un stimulēs darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes vai veicināt pārkvalifikāciju.

Projekts ietvēra plašas Latvijas ieinteresēto pušu konsultācijas, tostarp diskusijās un darba semināros iesaistot Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju Finanšu ministriju, kā arī sociālos un sadarbības partnerus un nozaru asociācijas.

Projekta ietvaros tika:

  • veikts galveno šķēršļu novērtējums un noskaidroti apstākļi, kas veicina Latvijas darba devēju ieguldījumu savu darbinieku prasmēs;
  • identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kas mudina darba devējus ieguldīt savu darbinieku prasmēs;
  • izstrādātas praktiskas vadlīnijas, lai attīstītu normatīvo regulējumu darba devēju atbalstam un ieguldījumu veicināšanai darbinieku prasmju pilnveidē;
  • izstrādāti priekšlikumi atbalsta pasākumiem: (1) subsidēto mācības, kuras nodrošināja darba devēju asociācijas, pilnveidošanai; (2) tiešsaistes rīka attīstībai uzņēmumiem prasmju nepietiekamības un mācību vajadzību novērtēšanai; (3) ārējo ekspertu piesaistei mikro, mazo un vidējo uzņēmumu prasmju nepietiekamības un mācību vajadzību novērtējumam, (4) vadības grupas izveidei attīstīto pasākumu ieviešanas koordinēšanai;
  • attīstīts monitoringa ietvars, t.sk. metodoloģija un uzraudzības rādītāji, kas sekmēs ieviesto atbalsta pasākumu īstenošanas novērtējumu;
  • izveidots ceļvedis turpmākiem rīcības virzieniem ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai.

Ar projekta nodevumiem un darba materiāliem var iepazīties IZM, EPALE un OECD mājaslapā.

Noslēguma pasākuma otrajā daļā norisinājās paneļdiskusija “Nākamie soļi prasmju attīstības veicināšanai Latvijā”. Paneļdiskusijā par projekta ietvaros izstrādāto priekšlikumu ieviešanu diskutēja Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā Gunta Arāja, Ekonomikas ministrijas Cilvēkkapitāla attīstības departamenta direktore Indra Leonova, OECD Prasmju centra OECD Prasmju stratēģijas projektu vadītājs Andrew Bell un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu ģenerāldirektorāta, Atbalsta dalībvalstu reformām nodaļas vadītāja Raluca Painter.

Īstermiņā projekta rezultāti atbalstīs Ekonomikas ministriju normatīvā regulējuma izstrādē, lai stimulētu darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes, kā arī ļaus pilnveidot plānoto atbalsta pasākumu darba devējiem Eiropas Sociālā Fonda ietvaros. Ilgtermiņā, projekta ietvaros izstrādātie priekšlikumi, kopā ar Prasmju fondu iniciatīvu, Individuālo mācību kontu iniciatīvu un citiem atbalsta pasākumiem, ļaus izveidot pamatu ilgtspējīgai un sociāli atbildīgai pieaugušo izglītības atbalsta sistēmas attīstībai.