Statuss:
Īstenošanā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informē, ka 2021. gada jūlijā Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ir uzsācis ministrijas pieteiktā Tehniskā atbalsta instrumenta projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” ("Support employers in promoting skills development in Latvia"(21LV06)) īstenošanu. Latvijā projekta īstenošanu koordinē IZM.

EK Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros ir pieejams tehniskais atbalsts (ekspertīze, t.sk. starptautisko ekspertu ekspertīze), un tam nav nepieciešams valsts līdzfinansējums.

Projekts ietvers plašas Latvijas ieinteresēto pušu konsultācijas, padziļinātu datu un politikas analīzi, mācīšanos no citu valstu, kas arī saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, labās prakses, kā arī iespējamo barjeru identificēšanu un risinājumu meklēšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • veikts galveno šķēršļu novērtējums un noskaidroti apstākļi, kas veicina Latvijas darba devēju ieguldījumu savu darbinieku prasmēs (2022. gada 2. ceturksnis);
  • identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kas mudina darba devējus ieguldīt savu darbinieku prasmēs (2022. gada 3. ceturksnis);
  • izstrādātas praktiskas vadlīnijas, lai attīstītu normatīvo regulējumu darba devēju atbalstam un ieguldījumu veicināšanai darbinieku prasmju pilnveidē (2023. gada 2. ceturksnis);
  • attīstīts monitoringa ietvars, t.sk. metodoloģija un uzraudzības rādītāji, kas sekmēs ieviesto atbalsta pasākumu īstenošanas novērtējumu (2023. gada 3. ceturksnis), un
  • izveidots ceļvedis turpmākiem rīcības virzieniem ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai (2023. gada 3. ceturksnis).

2021. gadā notiks sagatavošanās darbi un iespējamo ieinteresēto pušu apzināšana. Paredzams, ka projekts noslēgsies 2023. gada augustā.

Projekta ietvaros izstrādātie priekšlikumi darba devēju atbalsta pasākumu normatīvajam regulējumam kopā ar Prasmju fondu iniciatīvu, Individuālo mācību kontu iniciatīvu un citām aktivitātēm ļaus izveidot pamatu ilgtspējīgai un sociāli atbildīgai pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai. Tā nodrošinās nodarbinātajiem tiesības ar noteiktu regularitāti papildināt savas zināšanas, savukārt darba devējiem radīs gan pienākumus nodarbināto prasmju attīstības nodrošināšanai, gan arī definēs darba devēju tiesības šajā procesā, kā arī izveidos tiesisko ietvaru valsts budžeta investīciju novirzīšanai darba devēju atbalstam.

Informācijai par projektu, tā aktivitātēm un īstenošanos progresu var sekot IZM mājaslapā.

Projekta “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā” mērķis ir palīdzēt ministrijai izstrādāt jaunu normatīvo regulējumu, kas atbalstīs un stimulēs darba devējus paaugstināt savu darbinieku prasmes vai veicināt pārkvalifikāciju. Šādas atbalsta sistēmas attīstību darba devējiem paredz Izglītības likuma deleģējums Ministru kabinetam “noteikt atbalsta pasākumus darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, t.sk. kritērijus šāda atbalsta saņemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību” (IL 14. panta 34. punkts), Valdības rīcības plānā Deklarācijas par K. Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai dotais uzdevums “pilnveidot normatīvo regulējumu un īstenošanas praksi pieaugušo izglītības ilgtspējībai, t.sk. sagatavojot Ministru kabineta noteikumus par atbalstu darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai un pieaugušo izglītības finansēšanas kārtību”, kā arī OECD un Eiropas Komisijas (EK) atziņas Latvijai. Attiecīgs pasākums ir iekļauts arī Latvijas Atveseļošanas un noturības plānā.

OECD projekta mājaslapa.

Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā noslēgums
OECD
oecd
seminārs