Augstākā izglītība
Absolventi

Kopš 2014. gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) mērķtiecīgi īsteno būtiskas reformas, lai modernizētu augstākās izglītības un zinātnes sistēmu Latvijā. Līdz ar jau īstenotajām reformām un vairākiem veiktiem pētījumiem, un starptautisku analīzi pēdējos gados aktualizējusies nepieciešamība modernizēt un pilnveidot arī akadēmiskā personāla piesaistes un atlases procedūras, nodarbināšanas nosacījumus, kā arī novērtēšanas kritērijus. Risināmi jautājumi, kas saistīti ar akadēmiskā personāla paaugstināšanu vai pazemināšanu amatā, atalgojumu, dažāda veida mobilitāti un akadēmiskās karjeras beigām.

Kā galvenās problēmas attiecībā uz pašreiz esošo akadēmiskās karjeras ietvaru Latvijā eksperti izceļ: divas atsevišķas normatīvā regulējuma kopas, augstākās izglītības un zinātnes finansēšanu nošķirti valsts līmenī un nepietiekamā apmērā, nekonkurētspējīgu atalgojumu par pilnas slodzes darbu, nemotivējošas darba slodzes un darba līgumu uz noteiktu laiku dominēšanu, mobilitātes trūkumu akadēmiskās vides darba tirgū.

Lai efektīvi risinātu šīs problēmas IZM 2024. gadā ar Eiropas komisijas atbalstu ir uzsākusi sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) augstākās izglītības un zinātnes jomas ekspertiem, kas 30 mēnešu garumā nodrošinās ekspertīzi, labās prakses apmaiņu un konsultācijas IZM tehniskās palīdzības projektā “Atbalsts jauna akadēmiskās karjeras ietvara institucionālai ieviešanai Latvijā” (Support for Institutionalising the New Academic Careers Framework in Latvia). Kā ilgtermiņa ieguvums no šī atbalsta plānots doktora grādu ieguvušo personu skaita palielinājums vecuma grupā no 25 līdz 35 gadiem, kā arī akadēmiskā personāla īpatsvara ar doktora grādu valsts augstskolās un zinātniskajos institūtos pieaugums. Kā galvenie projekta rezultāti izceļami:

  1. stiprināta valsts augstskolu un zinātnisko institūtu kapacitāte un efektivitāte, īstenojot akadēmiskās karjeras sistēmas reformas un ieviešot jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru, t.sk. jauno doktorantūras modeli;
  2. atbalsts IZM reformas īstenošanā un rezultātu izsekošanā, nodrošinot rekomendācijas un nepieciešamo finansējumu.

Projekta sākumu iezīmēs OECD ekspertu vizīte Latvijā š.g. 8. – 9. februārī. Pirmajā vizītes dienā visas dienas garumā plānotas tikšanās ar valsts augstskolu un zinātnisko institūtu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar OECD ekspertu komandu, apzinātu faktisko situāciju ar esošo un plānoto reformu ieviešanu attiecībā uz jauno doktorantūras modeli un akadēmiskās karjeras ietvaru, kā arī uzzinātu iesaistīto pušu redzējumu par faktoriem, kas varētu veicināt vai kavēt reformu ieviešanu. Savukārt, 9. februārī plānota projekta komandas prezentācija par projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem un galvenajām darbībām, kā arī diskusijas par pieredzi un turpmākajiem risinājumiem jaunā akadēmiskās karjeras ietvara ieviešanai.

 

IZM, EK un OECD logo