COVID-19 Jaunumi

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās.

Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem

• Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. Centralizētie vispārizglītojošo priekšmetu eksāmeni notiek klātienē laika posmā no 2. jūnija līdz 7. jūlijam profesionālo skolu 1., 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem. Šajā laika periodā centralizētos eksāmenus kārto arī tie audzēkņi, kuri kādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši eksāmenus iepriekšējā mācību gadā.
• Profesionālās kvalifikācijas centralizēto eksāmenu teorētisko daļu kārto attālināti elektroniskā vidē. Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosaka datumus, kuros tie kārtojami.
• Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktisko daļu audzēkņi kārto mazās grupās, ievērojot visus drošības nosacījumus. Datumus, kuros audzēkņi kārto praktiskās daļas eksāmenu, nosaka skola.
• To profesionālo skolu mācību grupas, kuras izglītību apgūst pusotra vai gadu ilgās mācību programmās un kurām bija plānots eksāmena teorētisko daļu kārtot jūnijā, bet praktisko – rudenī, visu eksāmenu – gan teorētisko, gan praktisko – kārtos rudenī.

Konsultācijas un gatavošanos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktiskajai daļai, kas notiks klātienē, var organizēt pēc 12. maija mazās grupās un ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus: 2 metru distanci starp izglītojamiem un skolotājiem, eksāmena komisijas locekļiem; skolām jānodrošina roku dezinficēšanas iespēja; sejas masku (var būt arī nemedicīniskās) lietošana gan eksāmenu, gan konsultāciju laikā (sejas masku var nelietot tikai tādos gadījumos, ja eksāmens vai konsultācija notiek vienam skolotājam kontaktējoties ar vienu izglītojamo un ievērojot 2 metru distanci), kā arī ievērot citas Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās rekomendācijas. Plašāka informācija.

Par kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu

Informējam par Izglītības un zinātnes ministres rīkojumu Nr. 1-2e/20/166 par kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu. Tajā teikts, ka: “Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.3.1 2. apakšpunktā izglītības un zinātnes ministram noteiktajām tiesībām pieņemt lēmumu attiecībā uz kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu programmās, kuras izglītojamais uzsāk pēc pamatizglītības ieguves, kā arī ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un tās ietvaros noteiktos ierobežojumus un aizliegumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp mācību procesa norises pārtraukšanu klātienē un mācību nodrošināšanu attālināti, epidemioloģiskās drošības pasākumus, klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, kas kopumā būtiski ietekmē izglītojamo iespēju valsts profesionālās izglītības standartā, kā arī attiecīgajās profesionālās izglītības programmās noteiktajā apjomā un termiņā iziet kvalifikācijas praksi iestādē, pie komersanta vai biedrībā, noteikt, ka kvalifikācijas prakses apjoms samazināms par 320 stundām profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās un par 240 stundām profesionālās pamatizglītības programmās, ja izglītības iestāde, individuāli izvērtējot izveidojušos situāciju un konkrētās programmas specifiku, secina, ka nav iespējamas citas kvalifikācijas prakses organizēšanas iespējas.”

Tādējādi izglītības iestāde ar direktora rīkojumu, ievērojot profesionālās izglītības programmas un prakses norises specifiku/skolas mācību procesa grafiku, var pieņemt lēmumu par kvalifikācijas prakses apjoma samazināšanu programmās, grupām un audzēkņiem, kuriem tas ir nepieciešams.

• Piemēram, ja kvalifikācijas prakse nav notikusi vienu nedēļu, tad kvalifikācijas prakses apjoms samazināms par 40 stundām izglītojamiem no 18 gadu vecuma, bet līdz 36 stundām izglītojamiem līdz 18 gadu vecumam).
• Maksimāli pieļaujamais samazināmais stundu skaits - par 320 stundām (prof.vid. un arodizgl.programmās) un par 240 stundām (prof.pamatizgl.programmās), ja izglītības iestāde, individuāli, izvērtējot izveidojušos situāciju un konkrētās programmas specifiku, secina, ka nav iespējamas citas kvalifikācijas prakses organizēšanas iespējas.

Par praksēm

Visa veida prakses, tai skaitā, kvalifikācijas prakses, darba vidē balstītas mācības uzņēmumos var notikt attālināti vai klātienē, izvērtējot riskus visām līgumslēdzēju pusēm. Ja nevar organizēt attālināti vai klātienē, tās tiek pārceltas uz vēlāku laiku vai nākamo mācību gadu.

Gadījumos, kad iespējams kvalifikācijas prakses, prakses un darba vidē balstītas mācības pilnvērtīgi organizēt neklātienē (attālināti ar elektroniskās saziņas līdzekļiem; veicamie uzdevumi un darbi ir tādi, kurus var veikt mājas apstākļos, ar datorprogrammu palīdzību vai citādāk atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prakses saturiskajām prasībām), tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru prakses/prakses daļas vai darba vidē balstītu mācību posmu, ko iespējams īstenot attālināti.
Risinājums prakšu organizēšanai atsevišķās izglītības programmās un profesionālās kvalifikācijās 3. kursa audzēkņiem, jo ārkārtējās situācijas laikā ražojošo nozaru uzņēmumiem pieprasījums pēc praktikantiem ir krities (ir nozares, kurās ir dīkstāves), lai prakses varētu organizēt uzņēmumos klātienē.

• Gadījumā, ja nepieciešama mācību procesa pārplānošana, izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumiem var plānot mācību prakses mācību gada ietvaros līdz 2020. gada 31. augustam.
• Tad tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības (mācību) procesa darba organizācijas izmaiņām konkrētā izglītības programmā, grupā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
• Izglītojamie 2020. gada aprīlī un maijā dodas brīvlaikā.
• 2020. gada jūnijā atgriežas izglītības iestādē un kārto centralizētos eksāmenus.
• 2020. gada jūlijā un augustā dodas praksē.
• Nepieciešams noteikt divu nedēļu brīvlaiku 3. kursa izglītojamajiem pirms mācību turpināšanas 4. kursā, ievērojot plānoto brīvlaiku valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā un izglītojamo slodzi no jūnija līdz augustam.


Par mācību procesu

Tāpat kā mācības visā valstī, arī profesionālajās mācību iestādēs šajā mācību gadā atbilstoši katrai izglītības programmai profesionālās, vidējās un arodizglītības programmās mācības, tai skaitā, teorija un praktiskās mācības tiek organizētas attālināti.

Ja ir nepieciešamas izmaiņas, tiek sagatavoti individuāli mācību norises plāni atbilstoši izglītības programmu saturam profesionālajās kvalifikācijās (gadījumos, ja ir praktiskās mācības un prakses, kuras īstenojamas izglītības iestādē, bet tās nav iespējams organizēt kā attālinātas mācības).

Profesionālās izglītības programmas ieslodzījumu vietās var notikt attālināti (piemēram, sagatavo mācību materiālus patstāvīgai profesionālā satura teorijas apguvei), ja skola vienojas ar ieslodzījuma vietu pārvaldi par šāda veida mācību organizēšanas iespējām. Par praktisko mācību, konsultāciju un profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu klātienē mazās grupās no jūnija, ievērojot drošības nosacījumus un Veselības ministrijas, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, tiks lemts 2020. gada maija otrajā pusē, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, ja tiks samazināti ierobežojumi.

Pieaugušo izglītības programmas (profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās) var tikt īstenotas attālināti ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Prakses uzņēmumos var notikt klātienē vai attālināti, vai tās var tikt pārceltas uz vēlāku laiku. Klātienes konsultācijas izglītības iestādē, lai gatavotos profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, var atsākt pēc 12. maija mazās grupās, ievērojot drošības nosacījumus.

Par mācību īstenošanu pieaugušo izglītības programmu jaunām grupām un pieaugušo izglītības grupu īstenošanas atsākšanu klātienē mazās grupās no jūnija tiks lemts 2020. gada maija beigās, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, ja tiks samazināti ierobežojumi, kā arī ievērojot drošības nosacījumus un Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas.

Papildu informācijai: Kintija Bulava,
IZM PPID komunikācijas koordinatore,
kintija.bulava@izm.gov.lv