Projektu aktualitātes
Starptautiskie pētījumi

Martā Latvijas skolēni uzsāk dalību OECD PISA 2021 un IEA PIRLS 2021 izmēģinājuma pētījumos. To mērķis ir pārbaudīt, kā darbojas skolēnu testi, skolēnu, skolotāju, vecāku un skolu vadītāju aptaujas.

Izglītības iestādēs izmēģinājuma pētījumus Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki. Piedaloties vairākiem tūkstošiem skolēnu, pētījumos iesaistās skolas no visas Latvijas. Bērni piedalās gan datorizētos testos, gan cita veida pārbaudījumos.

Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) mērķis ir izglītības kvalitātes novērtējums 15 gadīgo skolēnu vidū. PISA 2021 pētījuma galvenā satura joma ir matemātika. Skolēnu testos ir ietverti arī lasīšanas un dabaszinātņu uzdevumi, kā arī jauna inovatīva satura joma – radošā domāšana, kam atvēlēta būtiska loma jaunajā mācību saturā. Pirmo reizi arī skolēnu vecāki tiek lūgti aizpildīt aptauju par sava bērna skolu un mācīšanās pieredzi. Latvijas skolēnu rezultāti iepriekšējā cikla pētījumā bija labi un stabili, galvenokārt sasniedzot OECD valstu vidējo līmeni.

Savukārt Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS) tiek aplūkota 4. klases skolēnu lasītprasme. Tā laikā tiek mērīta skolēnu izpratne par izlasīto. Lasīšanai tiek piedāvāti teksti literārās pieredzes iegūšanai, piemēram, stāsti un pasakas, kā arī teksti informācijas ieguvei, piemēram, instrukcijas, kartes, mācību materiāli ar tabulām un diagrammām. Starptautiskajā salīdzinājumā Latvijas skolēni parasti sasniedz labus rezultātus.

Latvijas skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju dalība pētījumā ir ieguldījums izglītības kvalitātes paaugstināšanā Latvijā. Arī šoreiz gūtie rezultāti ļaus izglītības politikas veidotājiem salīdzināt Latvijas izglītības kvalitāti ar citām valstīm, apzināt izglītības sistēmas stiprās un vājās puses, lai pēc tam varētu ieviest uzlabojumus, kas balstās starptautiski atzītos datos.

Pētījumi norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Plašāka informācija par projekta norisi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

ESF Sociālais fonds

 

Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, 
aivis.majors@izm.gov.lv