Projektu aktualitātes

attelsIzglītības un zinātnes ministrija (IZM) šodien svinīgā ceremonijā parakstīja līgumu ar Starptautisko rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules Banku) par sadarbību augstākās izglītības pārvaldības pilnveides un modernizācijas projektā. Projekta mērķis ir stiprināt augstskolu spēju nodrošināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības kvalitāti.

Projekts noritēs divos posmos no 2016. gada līdz 2018. gada 30. jūnijam. Pirmajā no tiem akcents būs likts uz augstskolu iekšējās pārvaldības un finansēšanas izvērtēšanu, īstenojot specifisko atbalsta mērķi – nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās. Rezultātā eksperti sagatavos secinājumus un rekomendējamos modeļus Latvijas augstākās izglītības institūcijām, lai stiprinātu augstskolu pārvaldību, finanšu autonomiju, stratēģisko specializāciju, kā arī finanšu stabilitāti un sadarbību ar industriju.

Otrajā posmā tiks īstenots specifiskais atbalsta mērķis - stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, un tā ietvaros izvērtēs starptautiskās tendences un labo praksi augstskolu cilvēkresursu politikas ieviešanā. Liels uzsvars tiks likts uz doktorantūru un akadēmiskā personāla atjaunotni. Tiks vērtēta doktorantūras programmu kvalitāte, tai skaitā sasaiste ar Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un prioritātēm, kā arī programmu satura sasaiste ar studējošo inovācijas kompetences attīstības uzdevumiem. Eksperti sagatavos secinājumus un rekomendējamos modeļus, kas veicina inovācijas prasmju attīstību, stiprina akadēmiskā personāla atjaunotni, motivāciju un mobilitāti, kā arī nodrošina pētniecības un studiju integrāciju.

Projekta rezultāti tiks izmantoti ES struktūrfondu programmu augstākajā izglītībā un zinātnē sagatavošanai. Projekts attiecas uz visām Latvijas augstskolām, bet Pasaules Bankas eksperti padziļināti vērtēs tās septiņas augstskolas, kuras izrādījušas iniciatīvu iesaistīties projektā.

IZM sadarbojas ar Pasaules Banku jau vairākus gadus. 2014. gadā Pasaules Banka izvērtēja nozares finansēšanas sistēmu un izstrādāja jaunu, Latvijai piemērotu augstākās izglītības finansēšanas modeli. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti kritēriji augstākās izglītības finansēšanai, kas balstīti uz sniegumu, un 2015. gadā uzsākta trīs pīlāru finansēšanas modeļa ieviešana.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes ieteikumu, Latvijai ir nepieciešams paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, kas ietver jaunā finansēšanas modeļa ieviešanu. Tāpat nepieciešams nodrošināt, lai jaunajā augstākās izglītības finansēšanas modelī lielāks akcents tiek likts uz kvalitāti, kā arī finansējums mērķtiecīgāk novirzīts pētniecībai, stimulējot privātā sektora investīcijas inovācijā. Rekomendāciju īstenošana ir jānodrošina efektīvi pārvaldītās augstākās izglītības institūcijās, jo tieši augstskolas veido Latvijas cilvēkkapitālu un uzņēmumu inovāciju spēju, kā arī rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. Tāpēc sagaidāmie pētījuma rezultāti augstākās izglītības pārvaldības pilnveides un augstākas izglītības modernizācijas procesā ir ļoti ir būtiski.
Pētījums tiks veikts ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, kopumā šim mērķim atvēlot 290 000 eiro.

2016.gada 29. martā IZM sadarbību ar Pasaules Banku izvērtēja arī valdība, atbalstot līguma slēgšanu par pētījuma veikšanu. Ar Ministru kabinetā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku augstākās izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381781&mode=mk&date=2016-03-29

Foto (no kreisās): 

Agrita Kiopa, IZM valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore, Līga Lejiņa, IZM valsdts sekretāre, Marina Wes, Pasaules Bankas Polijas un Baltijas valstu reģionālā vadītāja, Nina Arnhold, Pasaules Bankas vecākā izglītības eksperte.