Projektu aktualitātes

Šodien, 27.jūnijā, Rīgā ieradusies Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas (Pasaules Bankas) starptautiska ekspertu komanda, kura šīs nedēļas laikā tiksies ar septiņu valsts augstskolu rektoriem, dekāniem, valdes locekļiem, atbildīgajiem par finansēm, kā arī studējošo pārstāvjiem. Tikšanās notiek  Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” ietvaros.

Pētījuma primārais mērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu pārvaldība. Lai realizētu šīs reformas, kā arī mērķtiecīgi un efektīvi izmantotu ierobežotos valsts budžeta resursus, Izglītības un zinātnes ministrija noslēgusi līgumu ar Pasaules Banku par pētījuma veikšanu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei un modernizācijai.

Padziļināta pārvaldības analīze tiks veikta septiņās valsts augstskolās, kuras izteica vēlēšanos iesaistīties projekta darbā un dot savu ieguldījumu augstskolu pārvaldības uzlabošanā - Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Vidzemes augstskolā, Daugavpils Universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā. Tādējādi pētījumā tiks atspoguļota Latvijas augstākās izglītības sektora dažādība. Pētījuma rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas visām Latvijas augstskolām.

Pētījumu īstenos divos posmos, par tiem sagatavojot kopumā sešus ziņojumus. Pirmajā posmā, kura īstenošana notiks vispirms, tiks pētīta augstskolu iekšējā pārvaldība un finansēšana; meklētas iespējas, kā Eiropas valstīs izmantotie, uz rezultātiem balstītie iekšējās  pārvaldības modeļi, kas atzīstami par “labo praksi”, var tikt piemēroti Latvijas valsts dibinātajām augstskolām.  

Otrajā posmā tiks pētīta personāla atlase un atalgošana, kā arī  inovāciju prasmju attīstība doktorantūrā atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un izaugsmes prioritātēm. Būtiska pētījuma daļa būs doktorantūra ar virzību uz cilvēkkapitāla atjaunotni - nākotnes karjerai pielāgotu doktorantūras programmu īstenošana, kā arī doktorantūras procesa kvalitātes vadība.

Pēc viesošanās augstskolās un iepazīšanās ar to piedāvātajiem vadības un stratēģijas dokumentiem, ekspertu grupa sagatavos rekomendācijas tālākajiem darbiem augstskolu darbības pilnveidošanā, lai turpinātu īstenot nozares finansēšanas reformu un paaugstinātu izglītības kvalitāti un efektivitāti. Pētījuma ziņojumu prezentēšanai tiks rīkotas publiskās apspriešanas - divi darba semināri ziņojumu prezentēšanai un apspriešanai, kā arī konference pētījuma gala rezultātu prezentēšanai un apspriešanai.

Ekspertu grupas darbu koordinē un uzrauga IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta (AIZID) direktore Agrita Kiopa, AIZID direktora vietniece politikas plānošanas jautājumos Laura Treimane un AIZID eksperts ietvaros Reinis Ūdris.