ilustratīvs attēls

No 17. aprīļa līdz 30. maijam vairāk nekā 6000 Latvijas skolēnu piedalīsies starptautiskajos pētījumos par datorpratību, kā arī par matemātikas un dabaszinātņu kompetencēm. Pētījumi parādīs Latvijas skolēnu prasmes starptautiskā salīdzinājumā, kā arī mērīs, cik tuvu ir mūsu valsts ceļā uz starptautiski noteiktiem izglītības mērķiem.

Skolās, kuras iekļautas Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) pētījumu izlasēs, 4. klašu skolēni piedalīsies starptautiskajā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā TIMSS 2023, savukārt 8. klašu skolēni – starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījumā ICILS 2023.

ilustratīvs attēls

Matemātikas un dabaszinātņu pētījuma TIMSS 2023 galvenais mērķis ir noskaidrot, ko 4. klases skolēni 66 pasaules valstīs prot un zina saistībā ar matemātikas un dabaszinātņu mācību satura jomām. Pirmo reizi pētījums Latvijā notiks digitāli, skolēniem novērtēšanas uzdevumus veicot nevis papīra brošūrās, bet izmantojot datorus. Arī pētījuma dalībnieku vecāki, skolotāji un skolas vadība tiks lūgta aizpildīt aptauju par pētījuma dalībskolu mācību vidi un mācīšanas praksi.

“Dzīvojot laikā, kad attīstās mākslīgais intelekts, kas paver jaunas iespējas, ir būtiski nodrošināt tādu izglītību, kas motivē mācīties, pilnveidoties un būt elastīgiem, zinošiem un gataviem pārmaiņām,” uzsver TIMSS pētījuma Latvijā vadītāja Linda Mihno. Tieši starptautiskie pētījumi dod iespēju izvērtēt savas izglītības sistēmas iespējas to nodrošināt, jo uzdevumi tiek veidoti, ņemot vērā mūsdienu tendences un nepieciešamās kompetences.

Matemātikas un dabaszinātņu pētījumā TIMSS Latvija ir vairākkārt piedalījusies jau kopš 1995. gada. Pēdējā pētījuma ciklā 2019. gadā starptautiskā salīdzinājumā mūsu 4. klašu skolēnu augstie rezultāti, t.i., 10. vieta valstu kopvērtējumā, apliecināja Latvijas izglītības kvalitāti. Mērot pasaules valstu progresu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izglītībā (SDG4) sasniegšanā, UNESCO Statistikas institūts rāda, ka 85% Latvijas sākumskolas skolēnu sasniedz vismaz minimālo starptautisko kompetences līmeni matemātikā, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem starp TIMSS pētījuma dalībvalstīm. Neapšaubāmi, ka izglītības sistēmām jābūt iekļaujošām un jānodrošina ar vismaz minimālo kompetences līmeni visus skolēnus, un tas ir mērķis, kam mūs tuvina Latvijas skolas un skolotāji.

Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums IEA ICILS 2023 ir liela mēroga starptautisks pētījums, kas pārbauda, mēra un salīdzina 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratni informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jeb IKT jautājumos. IEA ICILS pētījums, kurā šogad piedalās 34 valstis, analizē skolēnu izpildītos uzdevumus, kas ļauj objektīvi vērtēt un salīdzināt gan skolēnu datorprasmi (Computer and Information Literacy), gan problēmrisināšanu digitālajā vidē (Computational Thinking).   

Šajā starptautiskajā salīdzinošajā pētījumā piedalīsies aptuveni 3000 skolēnu no 144 Latvijas skolām, kuri apliecinās savas IKT prasmes, zināšanas un kompetences, veicot praktiskus uzdevumus. Pētījumā uz aptaujas jautājumiem tiks aicināti atbildēt arī skolotāji, skolas IKT koordinators un skolas direktors. ICILS pētījuma vadītāja Latvijā Olga Pole atgādina par mītu, ka digitālās paaudzes bērni digitālās prasmes apgūst intuitīvi: “Šis apgalvojums ir izrādījies nepatiess. Digitālās prasmes, līdzīgi kā citas, jāapgūst sistemātiski un mērķtiecīgi. Augstiem datorprasmju un informācijpratības sasniegumiem nepietiks tikai ar izcilu tehnisko nodrošinājumu – primāri ir nozīme cilvēka prātam un prasmēm tehnoloģijas lietot un vadīt”.

Latvijas skolu dalība datorprasmju un informācijpratības pētījumā ICILS 2023 rādīs Latvijas ieguldījumu Eiropas izglītības telpas mērķu sasniegšanā. Viens no mērķiem ir panākt, lai Eiropas Savienībā (ES) līdz 2030. gadam 8. klašu skolēnu ar nepietiekamām datorprasmēm īpatsvars nepārsniedz 15%. Tieši skolas ir tās, kas tuvinās un padarīs iespējamu šī mērķa sasniegšanu.

ilustratīvs attēls

Dalība TIMSS 2023 un ICILS 2023 pētījumos ir Latvijas skolotāju, skolēnu un arī skolēnu vecāku ieguldījums un līdzdalība izglītības kvalitātes monitoringa procesā un Latvijas skolēnu mācību sasniegumu apliecināšana starptautiskā mērogā. 

Pētījumus Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā īsteno Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūts (IPI). Komunikāciju saistībā ar pētījumu norisi Latvijas skolās nodrošinās pētījumu veicēji – Latvijas Universitātes pētnieki. 


Dalība pētījumos īstenota ES Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta Nr. 4.2.2.5/1/23/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai"  ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus.

Nacionālais attīstības plāns un Eiropas Savienības logo