Projektu aktualitātes

Otrdien, 2018. gada 7. augustā, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājums līdz 2018. gada 30. decembrim pagarināt sadarbības līgumu ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules Banka).

Saskaņā ar noslēgto līgumu ministrija sadarbībā ar Pasaules Banku 2016. – 2018. gadā veica pētījumu* par Latvijas valsts dibināto augstskolu iekšējo finansēšanu un pārvaldību, kā arī par akadēmiskā personāla karjeras attīstības un nodarbinātības nosacījumiem un starptautisko labo praksi. Pētījuma rezultātā tapušie ieteikumi tika iestrādāti ES struktūrfondu augstākās izglītības programmās**, kas paredz akadēmiskā personāla attīstību un augstskolu pārvaldības pilnveidi.

Lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju vadītāju kompetenci par efektīvākajiem ieviešanas mehānismiem un instrumentiem finansēšanas modeļu un pārvaldības procesu uzlabošanai, ir panākta vienošanās ar Pasaules Banku par mācību semināru cikla īstenošanu valsts dibināto augstskolu vadības personālam (rektoriem, prorektoriem, dekāniem un struktūrvienību vadītājiem).

Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, mācību seminārus par 2016.–2018. gadā veiktā pētījuma rezultātā saņemto ieteikumu praktisko īstenošanu nodrošinās Pasaules Bankas ekspertu komanda, kas īstenoja pētījumu.

Paredzams, ka, nodrošinot mācību seminārus augstākās izglītības institūciju vadībai, minētās ES programmas tiks īstenotas kvalitatīvi un mērķtiecīgi, ilgtermiņā būtiski paaugstinot Latvijas augstākās izglītības un pētniecības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju.

Ar valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu "Par sadarbības līguma ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku termiņa pagarināšanu" var iepazīties MK mājaslapā.

*Pētījums tiek īstenots ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa „Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma „Dalība starptautiskos pētījumos” ietvaros.

**ES struktūrfondu programmas 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” un 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”.