COVID-19 Jaunumi

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim, kas ietekmēs arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta "Pumpurs" aktivitātes.

Izvērtējot situācijas nopietnību un sekojot atbildīgo iestāžu ieteikumiem, projekts informē, ka tiek atceltas individuālās klātienes konsultācijas PuMPuRS birojā, Doma laukumā 8a, 2020. gada 18. martā.

Tāpat, aicinām šobrīd Jaunatnes iniciatīvu projektu organizētājus pārcelt plānotās neformālās izglītības aktivitātes uz periodu pēc noteikta ierobežojuma, 2020. gada 14. aprīlī.

Šobrīd, kopā ar ekspertiem tiek plānota un izskatīta individuāla atbalsta sniegšanas iespējas nepārtrauktība projektā iesaistītajiem izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešamas individuālās konsultācijas, lai samazinātu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Nākamās nedēļas laikā par individuālajām konsultācijām un darba organizēšanas kārtību tiks informēti VISI projektā iesaistītie sadarbības partneri un izglītības iestādes.

Projekta aktivitāšu (supervīziju, darbnīcu, profesionālās kompetences pilnveides programmu) norise tiks iespēju robežās nodrošināta, sazinoties individuāli ar izglītības iestāžu vadību un pieņemot kopīgu lēmumu, atbilstoši esošajai ārkārtas situācijai valstī.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota projekta mājaslapā www.pumpurs.lv, kā arī publicēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā www.ikvd.gov.lv, sadaļā ESF projekts “PuMPuRS”.

Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.