Projektu aktualitātes

Valdība otrdien, 29. martā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku (Pasaules Banku), slēdzot līgumu par pētījuma veikšanu augstākās izglītības pārvaldības pilnveidei un augstākas izglītības modernizācijai.

Starptautiskie eksperti vispusīgi izvērtēs Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldību, ņemot vērā Eiropas valstu praksi un kvalitātes standartus, un nodrošinās ekspertu diskusijas un konsultācijas. Pētījumā tiks izvērtēta augstskolu iekšējā pārvaldība, ņemot vērā Latvijas Viedās specializācijas mērķus un prioritātes. Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo augstskolas gan veido Latvijas cilvēkkapitālu un uzņēmumu inovāciju spēju, gan arī rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes ieteikumu par Latvijas 2014. gada valsts reformu programmas īstenošanu, Latvijai ir nepieciešams paātrināt augstākās izglītības reformas īstenošanu, kas ietver jaunā finansēšanas modeļa ieviešanu. Savukārt 2015. gadā Latvijai ieteikts nodrošināt, ka jaunais augstākās izglītības finansēšanas modelis atalgo kvalitāti, kā arī mērķtiecīgāk novirzīt finansējumu pētniecībai un stimulēt privātā sektora investīcijas inovācijā, pamatojoties uz Viedās Specializācijas ietvaru. Rekomendāciju īstenošana nodrošināma efektīvi pārvaldītās augstākās izglītības institūcijās, tādēļ būtiski ir pētījumā sagaidāmie rezultāti.

Pētījums tiks īstenots no 2016. līdz 2018. gadam. Tā rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu augstākās izglītības attīstības finansējuma programmu saturu un nosacījumus un, tādējādi, stimulētu Latvijas augstskolu stratēģisku specializāciju un konkurētspēju, finansēšanas avotu diversifikāciju un sadarbību ar ārējiem partneriem, kā arī sekmējot studiju programmu un studiju virzienu efektīvu īstenošanu, akadēmiskā personāla izaugsmi, atjaunotni un inovācijas spēju, akadēmisko integritāti un augstākās izglītības procesa internacionalizāciju.

Pasaules Bankas finanšu ekspertu komandai ir ievērojama starptautiska pieredze augstākās izglītības politikas izstrādē, zināšanas un analītiskās prasmes darbā ar sarežģītām un vispusīgām augstākās izglītības reformām, organizējot sabiedrības grupu diskusijas un virzot konstruktīvus risinājumus nozarē. Latvijai jau ir bijusi veiksmīga sadarbība daudzās jomās, tai skaitā 2014.gadā eksperti veica Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas izvērtējumu, kura rezultātā tika sagatavotas rekomendācijas jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai.

Līguma ar Pasaules Banku izmaksas 290 000 eiro apmērā tiks segtas no Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākumā “Dalība starptautiskos pētījumos” atbalstāmajām darbībām paredzētajiem līdzekļiem.

Ar Ministru kabinetā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku augstākās izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381781&mode=mk&date=2016-03-29 [ārējā saite]