COVID-19 Pedagogiem
antigēnu tests

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma arī pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā iesaistītie pedagogi un iestāžu darbinieki iekļauti to prioritāro institūciju sarakstā, kam tiks nodrošināti SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testi (Ag testi). To paredz ceturtdien, 2021. gada 11. februārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2020. gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem".

Jaunākā vecumposma bērni nespēj ievērot distancēšanās un higiēnas pamatlietas tādā apjomā, lai izvairītos no tālākas Covid-19 infekcijas izplatīšanas, tāpēc pirmsskolas personāla ikdiena aizrit, ne tikai nodrošinot izglītības procesa norisi, bet arī palīdzot bērniem veikt pašaprūpi. Tāpēc testu veikšana pirmsskolas personālam ļaus ātrāk noteikt riska personas, kuras, iespējams, inficētas ar Covid-19.

Pieņemot, ka Ag tests tiek veikts ne biežāk kā divas reizes nedēļā divus mēnešus, kopējais nepieciešamo testu skaits uz diviem mēnešiem ir aptuveni 411 000 testu. Vienlaikus tiks iegādāti vēl papildu 205 500 testi, izveidojot Ag testu rezervi. Tas nepieciešams, lai gadījumos, kad, piemēram, kādā izglītības iestādē rodas Covid-19 infekcijas uzliesmojums, būtu iespējams operatīvi saņemt jau iegādātus Ag testus tūlītējai to izmantošanai, tostarp arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šādi testi varētu tikt izmantoti arī jebkurā citā izglītības iestādē, piemēram, gadījumā, ja skolā tiek īstenotas individuālās konsultācijas ar skolēniem. Jāatgādina, ka MK noteikumi par prioritāro institūciju sarakstā iekļautajām institūcijām paredz Ag testu iepirkšanu arī speciālās izglītības iestādēs nodarbinātajiem.

Ag testu veikšanai izglītības iestādēs ir nepieciešami apmācīti veselības aprūpes vai laboratorijas darbinieki, kas nodrošina paraugu ņemšanu, testēšanu, rezultātu analīzi un ziņošanu par testa rezultātiem. Ja izglītības iestādē nav nodarbināta ārstniecības persona, nepieciešams piesaistīt citus pašvaldībā esošos laboratorijas speciālistus vai ģimenes ārstu medicīnas māsas.

Ag testu iepirkumu un piegādi veiks Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs. Ag testu piegādei izglītības iestādēm Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs iesaistīs pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas.

Ar ceturtdien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"" var iepazīties MK mājaslapā.