OECD Pedagogiem Skolēniem Vecākiem
PISA

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) jaunākajā „PISA in Focusizdevumā aplūko jautājumu par skolēnu sasniegumu atkarību no viņu ģimeņu sociālekonomiskā stāvokļa, kas ietver vecāku izglītību un profesiju, un izglītības un materiālos resursus skolēna mājās 

OECD PISA (Programme for International Student Assessment) ir Starptautiskās skolēnu prasmju novērtēšanas programmas pētījums, kurā pārbauda 15 gadu vecu skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences. „PISA in Focus” izdevums vairākas reizes gadā tuvāk iepazīstina ar pētījuma datu analīzi.  

OECD PISA 2018 pētījums parāda, ka ir valstu grupa  - Austrālija, Kanāda, Dānija, Igaunija, Somija, Honkonga un Makao (Ķīna), Japāna, Koreja, Norvēģija un Apvienotā Karaliste, - kurā skolēniem vienlaikus ir ne tikai augsti sasniegumi lasīšanas testā, bet arī sasniegumu atkarība no sociālekonomiskā stāvokļa (SES) ir salīdzinoši neliela 

Latvijā ģimeņu sociālekonomiskā stāvokļa ietekme uz skolēnu sasniegumiem ir zemāka nekā vidēji OECD valstīs. Tātad mūsu izglītības sistēma zināmā mērā spēj kompensēt nelabvēlīga ģimenes sociāli ekonomiskā stāvokļa ietekmi uz skolēna sasniegumiem. 

Analīze atklāj arī citus valsts līmeņa faktorus, kuri ir saistīti ar skolēnu sasniegumu zemāku atkarību no ģimenes sociālekonomiskajiem apstākļiem. Piemēram, dati liecina, ka sasniegumu atkarība no sociālekonomiskā stāvokļa ir mazāka valstīs, kurās skolēnu sadalīšanās dažādās izglītības programmās un skolu tipos notiek vēlākā vecumā, kas atbilst arī Latvijas situācijaipamatā skolēnu izglītības ceļa sadalīšanās starp vispārizglītojošām un profesionālajām izglītības iestādēm notiek 16 gadu vecumā 

Tāpat arī publikācijā minēts, ka zemāka PISA 2018 lasīšanas sasniegumu atkarība no ģimenes SES ir valstīs, kurās: 

  • ir mazāks to skolēnu skaits, kuri tiek atstāti uz otro gadu; 
  • skolas ir labāk nodrošinātas  ar efektīvām mācīšanās platformām tiešsaistē; 
  • ir vairāk skolu, kurās skolotājiem ir noteikts laiks, lai satiktos un dalītos ar pieredzi, novērtētu vai attīstītu mācību materiālus un pieejas digitālo ierīču lietošanai; 
  • ir vairāk skolu, kuras veic rakstisku skolēnu atsauksmju apkopošanu (piemēram, par mācību stundām, skolotājiem vai materiāliem); 
  • ir vairāk skolu, kuras izmanto skaidri definētus standartus skolēnu mācību rezultātiem; 
  • ir vairāk skolu, kurās skolēnu sasniegumu rezultāti tiek iesniegti tieši vecākiem; 
  • pirmskolas izglītībai ir vienlīdzīga kvalitāte un ilgums visiem bērniem neatkarīgi no viņu ģimeņu sociālekonomiskā stāvokļa. 

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. Arī šajā pavasarī skolas piedalās vairākos starptautiskos izglītības pētījumos 

Latvijas dalība OECD PISA notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”. 

ESF Sociālais fonds