Projektu aktualitātes

turku boatŠī gada 26. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji – Inga Jēkabsone un Ronalds Štrauhs – INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Baltijas zinātnes tīkls” ietvaros tikās ar projekta partneriem Turku universitātes Arhipelāga pētniecības institūtā Seili salā (Somija).

Partneru tikšanās laikā galvenokārt pārrunāts līdzšinējais progress aktivitāšu ieviešanā, projekta finanšu jautājumi un darba organizācija nākamajā projekta posmā, kurā būs jāizstrādā nacionālie darba plāni trīs galvenajos projekta virzienos. Tie ir dalības paplašināšana, pētnieku mobilitāte, pētniecības un inovāciju ekselence.

Ir noslēgusies projekta pirmā fāze, kurā partneri uzsāka darbu pie izaicinājumu identificēšanas pētnieku mobilitātei un līdzdalības paplašināšanai Eiropas Savienības līdzfinansētajās pētniecības programmās. Projekts šobrīd ir otrajā īstenošanas fāzē, kuras laikā tiks pabeigti pētījumi par šķēršļiem trijos projekta virzienos un sagatavoti priekšlikumi kopīgai izaicinājumu pārvarēšanai, sadarbojoties visām Baltijas jūras reģiona valstīm. Projekta trešajā fāzē priekšlikumi tiks pielietoti, izstrādājot nacionālajos rīcības plānus.

Sanāksmes laikā papildus citiem publicitātes pasākumiem tika apspriesta arī projekta sesija 8. Ikgadējā ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam forumā, kas norisināsies šī gada 13.-14.jūnijā Berlīnē, Vācijā. Īpaši izvēlēti politikas veidotāji un Eiropas pētniecības centru vadītāji diskutēs par tēmu “Baltijas jūras reģiona nākotnes veidošana: Augstāka konkurētspēja, izmantojot kopīgu sadarbību pētniecībā”.

Diskusijas beigās projekta partneri bija vienisprātis par kopīgas nostājas formulēšanu dažādos jautājumos, t.sk. par nākamo ES ietvarprogrammu pētniecībā. Tādējādi tiks parādīts lielisks piemērs, kā makroreģionāli pārvaldības lēmumi var tikt integrēti specifisku politikas lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī.

27. aprīlī projekta dalībnieki viesojās Abo Akadēmijas universitātes telpās, kur diskutēja par jau esošajām starpvalstu sadarbības iniciatīvām. Kari Hyppönen, Baltijas jūras reģiona universitāšu tīkla prezidents, informēja par Eirofakultātes (EuroFaculty) mērķi turpināt piedāvāt specifisku komplektu ar aktivitātēm, kas papildinātu jau esošos instrumentus sadarbībai pētniecībā Baltijas jūras reģionā.

Anders Bergström, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) pārstāvis, savukārt uzsvēra par nepieciešamību izplatīt informāciju par projekta mērķiem un ietekmi parlamenta deputātiem, kas varētu būt ieinteresēti atbalstīt zinātnes un pētniecības politikas attīstības iniciatīvas.

Tikšanās nobeigumā Zane Šīme, CBSS komunikācijas un pētniecības koordinatore, iepazīstināja ar CBSS vasaras universitātes konceptu un tās ilgtermiņa nozīmi reģionālās identitātes veidošanā.

Projekta “Baltijas zinātnes tīkls” mērķis ir līdzsvarot pētnieciskās izcilības līmeni Baltijas jūras reģionā, tādējādi nostiprinot Baltijas jūras reģiona statusu kā inovatīvāko reģionu Eiropā. Projektā piedalās par pētniecību atbildīgās ministrijas un zinātniskās institūcijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas. Kopējais budžets: 2,994,500.00 EUR (78.4% jeb 2,348,325.00 EUR - ERAF finansējums, 21,6% jeb 646.175.00 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 230,000.00 EUR, no kuriem 85% jeb 195,500.00 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 34,500.00 EUR - nacionālais līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 29. februārim.