Projektu aktualitātes

Šodien publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ikgadējais ziņojums "Education at a Glance 2016" (Pārskats par izglītību 2016). Ziņojums aptver dažādus izglītības rādītājus 35 OECD dalībvalstīs un 11 organizācijas partnervalstīs. Ziņojums tiek sagatavots Starptautiskās izglītības pētījumu programmas izglītības indikatoru tīkla INES darbības ietvaros. 

Šī gada ziņojums sniedz informāciju par valsts un privāto līdzekļu ieguldījumiem izglītībā, mācību maksu, rādītājiem par augstskolu absolventiem, skolēnu skaitu vispārējās izglītības iestāžu klasēs, mācību stundu slodzi skolēniem, profesionālo izglītību raksturojošiem rādītājiem, kā arī citiem jautājumiem.

Dati par izglītības rādītājiem Latvijā ziņojumā pirmo reizi tika iekļauti 2014. gadā, taču šis ir pirmais ziņojums, kurā dati par Latviju tiek iekļauti kā par OECD dalībvalsti.

Ziņojumā ietvertie dati un informācija ir nozīmīga nacionālās izglītības sistēmas veidošanai, pētniecībai, kā arī izglītības jomas speciālistu darbam. Ziņojums ļauj OECD valstīm novērtēt savu nacionālo izglītības sistēmu un salīdzināt to ar citām valstīm. Piemēram, ziņojums atklāj, ka to jauniešu īpatsvars vecumā no 20 līdz 24 gadiem, kuri 2015. gadā nebija iesaistīti nedz izglītības iegūšanā, nedz darba tirgū, Latvijā bija 13,3%. Tas ir mazāk nekā vidēji OECD valstīs (17 %) un salīdzinoši mazāk nekā kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Tajā pat laikā ziņojuma dati liecina, ka Latvijā skolēniem noteiktā obligātā mācību stundu slodze 2016. gadā ir viena no zemākajām OECD valstīs (neskaitot skolēnu iesaisti profesionāli orientētās izglītības programmās un interešu izglītības programmās, kas nav obligātas, bet kurās iesaistās nozīmīgs skaits Latvijas skolēnu).

Pilns ziņojuma teksts pieejams OECD tīmekļa vietnē: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487

Latvijas dalību šajā un citos OECD izglītības pētījumos līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Plašāka informācija par Latvijas dalību OECD izglītības pētījumos pieejama Izglītības un zinātnes tīmekļa vietnē: http://izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/izm-istenojamie-projekti/projekts-daliba-starptautiskos-izglitibas-petijumos