Projektu aktualitātes
attēls

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” īstenošanas, izveidojot optimālo pārbaudījumu procesu koncepciju uz kura pamata izstrādāt tehnisko specifikāciju, lai veiktu informācijas sistēmas pilnveidi, un sasniegtu projektā izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Projekta ietvaros IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un projekta konsultantiem no SIA “Agile&Co” ir izstrādājusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes pārbaudījumu procesu koncepciju. Kā jau iepriekš tika ziņots, lai aptvertu visu iesaistīto pušu viedokli un priekšlikumus, izvēloties nākotnes pārbaudījumu organizēšanas optimālāko biznesa procesu, no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 3. jūnijam projekta komanda organizēja publisko apspriešanu, iesaistot apspriešanā kopumā 170 dalībniekus t.sk. Latvijas pašvaldību, izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvjus, izglītības platformu turētājus, kā arī pedagogus un esošos un bijušos izglītojamos. Iesniegtie komentāri un priekšlikumi tika apkopoti un atbilstoši tiem pilnveidota koncepcija. Galvenie priekšlikumi un ierosinājumi saistībā ar pārbaudījumu procesu bija:

  • Uzlabot lietotāju digitālās prasmes. Projekta ietvaros ir plānots organizēt apmācības dažādu līmeņu lietotājiem par VPIS sistēmas lietošanu. Kā arī citos IZM resora projektos ir plānots uzlabot lietotāju digitālās prasmes.
  • Pārbaudāmajiem sniegt iespēju iepazīties ar saviem darbiem (atgriezeniskā saite). Risinājums paredzēs iespēju sniegt pārbaudāmajiem atgriezenisko saiti.
  • Nepieciešams izveidot skaidrojošus videomateriālus, organizēt vebinārus/seminārus, lietotāju apmācības par pārbaudījumu norisi un VPIS lietošanu. Projekta ietvaros ir plānots organizēt apmācības dažādu līmeņu lietotājiem VPIS sistēmas. lietošanu.
  • Elektroniskie sertifikāti. Projekta ietvaros ir plānots, ka tiks ieviesti elektroniskie sertifikāti.
  • Sasaiste ar skolvadības sistēmām (e-klasi, mykoob). Projekta ietvaros ir plānots izskatīt iespējas datu apmaiņai ar skolvadības sistēmām.
  • Skaidri noteikt prasības tehniskajam nodrošinājumam iestādēs. Paralēli procesu analīzei, piesaistītie konsultanti veica pasaules prakses izpēti par tehniskajiem rīkiem un risinājumiem pārbaudījumu procesu nodrošināšanai, kā arī sagatavoja minimālās prasības tehniskajam nodrošinājumam izglītības iestādēm lai nodrošinātu pārbaudījumu organizēšanu elektroniski.

Papildus, projekta komanda ir uzsākusi Ministru kabineta rīkojuma Nr. 535 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)” grozījumu sagatavošanu un virzīšanu saskaņošanai. Grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada augustam, ņemot vērā to, ka projekta saskaņošanas process līdz tā apstiprināšanai ir ilgusi gandrīz gadu un Ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19, jo sākotnēji daudzas iesaistītās puses tika iesaistītas krīzes novēršanā saistībā ar attālināto mācību nodrošināšanu.