Projektu aktualitātes
attels

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk tekstā – IZM) turpina darbu pie projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” īstenošanas, lai sasniegtu tajā izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

2020. gada 22. aprīlī tika organizēta projekta uzraudzības padomes sanāksme, lai informētu projekta partnerus un projektā iesaistītās puses par projekta īstenošanas gaitu un turpmāk plānotajiem darbiem.

Projekta uzraudzības padomes sanāksmē tika pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu par projekta gala termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 2.augustam (kopā 36 mēneši projekta īstenošanai), kā arī atbalstīt priekšlikumu uzsākt projekta grozījumu sagatavošanu un virzīšanu saskaņošanai un apstiprināšanai. Saskaņā ar sanāksmē pieņemto lēmumu, projekta komanda ir uzsākusi projekta detalizētā apraksta grozījumu sagatavošanu un iekšējo saskaņošanu.

Papildus tam, projekta ietvaros IZM sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un projekta konsultantiem SIA “Agile&Co” ir izstrādājusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas nākotnes pārbaudījumu procesu koncepciju.

Lai aptvertu visu iesaistīto pušu viedokli un priekšlikumus, izvēloties nākotnes pārbaudījumu organizēšanas optimālāko procesu, 2020. gada 13. maijā projekta komanda uzsāka organizēt publisko apspriešanu, iesaistot apspriešanā Latvijas pašvaldību, izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvjus, izglītības platformu turētājus, kā arī pedagogus un esošos un bijušos izglītojamos. Publiskās apspriešanas dalībnieki savus komentārus ir aicināti izteikt līdz 2020. gada 27. maijam. Iesniegtie komentāri un priekšlikumi tiks apkopoti un kalpos par pamatu padziļinātai diskusijai par koncepciju un tās tālākai pilnveidei, lai virzītu to uz apstiprināšanu.

Pēc nākotnes pārbaudījumu procesu koncepcijas apstiprināšanas tiks uzsākta tehniskās specifikācijas sagatavošana Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveides izstrādei.