Projektu aktualitātes
LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Atbilstoši 2019. gada 28. oktobrī noslēgtajam darba uzdevumam Nr. 2-6.1e/19/116 ar SIA “Agile&Co” par Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrādi atbilstoši Agile metodikai projektā “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” turpinās analīzes darbs. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm tiek izvērtētas iesniegtās esošo un nākotnes procesu kartes, ar mērķi VPIS izstrādes iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādāt uz saskaņotu nākotnes procesu pamata.

Analīzes procesa ietvaros tiek vērtēta arī ārzemju prakse, un tās iespējamais pielietojums Latvijas VPIS nākotnes procesos. Tāpat veidojot Sistēmas arhitektūru tiek apskatīti e-vides radītie drošības riski saistībā ar valsts pārbaudījumu saturu, paredzot vairāku līmeņu drošības risinājumus.

Lai nodrošinātu projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un plānoto aktivitāšu īstenošanu, darbu projektā gan Izglītības un zinātnes ministrijā, gan arī Valsts izglītības un satura centrā ir uzsācis projekta vadības un īstenošanas personāls. Procesu definēšana notiek sadarbojoties ar VISC un iesaistot nepieciešamos ekspertus, tādā veidā nodrošinot sadarbību projekta aktivitāšu veikšanā un pušu viedokļu skaņošanā. Līdztekus uzsākts darbs pie nepieciešamo normatīvā regulējuma izmaiņu identificēšanas.

Projekta ietvaros analizētas VPIS komponentes, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pārbaudījumu organizēšanai pēc kompetenču pieejas izglītības saturā ieviešanas, kas vēl tiek izstrādāts. Lai aptvertu pietiekami lielu nozares iesaistāmo pušu viedokli, tiek plānots organizēt nākotnes procesu sabiedrisko apspriešanu.