Sabiedriskajai apspriešanai nododamais Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta mērķa grupā ir pašvaldību dibinātas izglītības iestādes, šo izglītības iestāžu izglītojamie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kritērijus un kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus, kas nodrošina ilgtspējīgas izglītības funkcijas nodrošināšanu, valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada februāra beigās vai marta sākumā.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 8. martam, nosūtot to uz e-pasta adresi: edgars.lore@izm.gov.lv.

 

10.

Cita informācija

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere