1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji- Latvijas Republikas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas - jaunatnes organizācijas, kā arī programmu administrējošās un uzraugošās iestādes - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, IZM, Valsts kontrole

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu efektīvu atklāto projektu konkursu īstenošanu, samazinātu administratīvo slogu projektu iesniedzējiem un uzlabotu projektu iesniegumu kvalitāti.

Sākotnēji identificētās problēmas:

1.      neefektīva projektu iesniegumu izvērtēšanas kārtība, t.sk, neaktuāli kritēriji;

2.      pārāk zems minimālais slieksnis projektu iesniegumu kvalitātes vērtējumam;

3.      liels administratīvais slogs projektu īstenotājiem projektu un atskaišu sagatavošanas posmā;

4.      nepieciešamība aktualizēt normas, kuru saturu nosaka citi normatīvie akti..

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana līdz 2019. gada 19.novembrim.

Izsludināšana VSS 21.11.2019. vai 28.11.2019.

Starpministriju saskaņošana 12.12.-27.12.2019.

Noteikumu projekta izskatīšana MK 07.01.2020. sēdē.

7.

Dokumenti

1. Anotācija (.docx)

2. MK noteikumu projekts (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Jaunatnes organizācijas un pašvaldības iepazīstinātas ar projektu 2019.gada 4.oktobra sanāksmē, kā arī projekts skatīts Jaunatnes konsultatīvās padomes 2019. gada 16. oktobra sēdē.

Sabiedrībai ir iespēja iesniegt priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu līdz termiņam, kas norādīts Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikšanās līdzdalībai tika nodrošināta, aicinot Jaunatnes politikas valsts programmas bijušos un esošos projektu iesniedzējus gan no Latvijas pašvaldībām, gan nevalstiskajām organizācijām uz 04.10.2019. sanāksmi, un Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļus uz 16.10.2019. sēdi.

10.

Atbildīgā amatpersona

1. Aija Riba, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
direktora vietniece jaunatnes jomā, tālrunis 67047906, e-pasts: aija.riba@izm.gov.lv;

2. Ilze Vonda, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vecākā projektu vadītāja, tālrunis 67358070, e-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv