1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

2

Dokumenta nosaukums

Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs.

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija, attiecīgās nozares ministrijas, izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz vispārējās pamatizglītības ieguves uzsākšanai, akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas un akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, kā arī citas privātās izglītības iestādes, kas nākotnē īstenos attiecīgās izglītības programmas, minēto privāto izglītības iestāžu dibinātāji un pedagogi.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pilnveidot regulējumu par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, attiecībā gan uz finansējuma piešķiršanas procesu, gan uz tā izlietojumu.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada jūnijā. Noteikumu projekts stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī.

7

Dokumenti

Noteikumu projekts;

Noteikumu projekta anotācija.

Noteikumu projekta pielikums;

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli.

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par projektu lūdzam sniegt līdz 2020.gada 19.jūnijam, tai skaitā nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: ance.rudzite@izm.gov.lv

10

Cita informācija

Nav.

11

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta juriskonsulte Ance Rudzīte, e-pasts: ance.rudzite@izm.gov.lv; t.67047807.