1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)
2. Dokumenta nosaukums “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Latvijas vispārējās izglītības iestādes un to dibinātāji, izglītības reģistrā reģistrētās skolas (pašlaik piecas izglītības iestādes), kuras ieguvušas atļauju īstenot starptautisku izglītības programmu un to dibinātāji.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir Ministru kabineta noteikumu izstrāde atbilstoši Izglītības likuma 14. panta 15. punktā un Starptautisko skolu likuma 14. panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam noteiktajam deleģējumam.
Noteikumu projekta būtība ir vispārējās kārtības, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm, noteikšana, kā arī kārtības un kritēriju, pēc kādiem aprēķina un finansē mācību priekšmeta “Latvijas mācība” īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu iegādi, noteikšana, precizējot izglītības iestāžu dibinātāju uzdevumus mācību līdzekļu iegādes finansēšanā.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada decembra sākumā.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Anotācija

Pielikums

8. Sabiedrības pārstāvju iespēja līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresēm: ilze.seipule@izm.gov.lv un eriks.sika@izm.gov.lv
10. Saistītie tiesību aktu projekti

1) Ministru kabineta noteikumu projekts "Starptautisko skolu noteikumi";
2) Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"".

11. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece