1

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Latvijas Zinātnes padomes nolikums

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Studiju un zinātnes administrācija, Valsts izglītības attīstības aģentūra

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir konsolidēt Latvijas zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas ieviešanas funkcijas, izveidojot vienotu izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi - Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk – LZP) un apstiprināt tās nolikumu.

Projekts paredz apstiprināt LZP nolikumu, kurš reglamentē tās darbību, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otrajā daļā noteiktajam.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

7

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par likumprojektu lūdzam snieg līdz š.g. 15.maijam  to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte (zinātnes politikas plānošanas jomā) Lana Frančeska Dreimane

Tālr.: 67047970

E-pasts: lana-franceska.dreimane@izm.gov.lv