RU

Informācija atjaunota 06.04.2020. plkst. 12.15

 Vai izglītības iestāde drīkst nodrošināt mācību procesu skolā, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija?
Nē. No 2020. gada 13. marta mācību process norit attālināti.


Vai skola ir slēgta arī fiziski (skolā neatrodas neviens darbinieks)? Kas tādā gadījumā notiek ar tehnisko personālu, kas darbu nevar veikt attālināti?
Skolas nav slēgtas, bet mācību process tiek nodrošināts attālināti. Iestādes vadītājs nosaka darba organizācijas kārtību personālam.


Vai skolotājiem izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā jābūt skolā?
Skolotāji nodrošina, lai mācību process var notikt attālināti. Veidu un kārtību, kā tas notiek, nosaka iestādes vadītājs.


Vai pedagogiem, skolas personālam šajā laikā, līdz 14. aprīlim, tiks saglabāts atalgojums?
Jā, atbilstoši Darba likuma 57. pantam (Darba līgumā neparedzēta darba veikšana) un 74. pantam (Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ) atalgojums tiek saglabāts.


Vai izglītības iestādēm jāizdod kāds dokuments, lai īstenotu darbu attālināti?
Jā, izglītības iestādēm jāizdod rīkojums par mācību darba organizāciju, t.sk. jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar skolēniem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas); jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar bērniem; jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar skolēniem un viņu vecākiem.


Kā notiek klašu žurnālu, e-klases aizpildīšana?
Klases žurnāli jāaizpilda līdzīgi kā klātienes nodarbībās. Ir noteikta mācību nodarbības tēma un, ja ir saņemta atgriezeniskā saite no bērna, tad tiek uzskatīts, ka bērns mācību stundā ir piedalījies.


Kā skolas dokumentē attālināto darbu? Kā darba devējs uzskaita nostrādāto laiku?
Tāpat kā klātienē strādāto.


Vai pedagogus, skolas personālu var laist atvaļinājumā? Vai skola var “piespiest” doties atvaļinājumā?
Ārkārtējā situācijā, kad ikdienas darba veikšana ir būtiski ietekmēta, darba devēji aicināti izvēlēties darbiniekiem iespējami saudzīgākus risinājumus. Nepieciešamības gadījumā darbinieks un darba devējs var savstarpēji vienoties par atvaļinājuma izmantošanu, tomēr darba devējam nav tiesību piespiest darbinieku doties atvaļinājumā.
Plašāka informācija par darba tiesisko attiecību jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā pieejama Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē un Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.


Ko darīt, ja ir zināms, ka izglītības iestāde turpina darbu klātienē pretēji MK rīkojumā noteiktajam un tajā uzturas personas, kuras iebraukušas no Covid-19 skartajām valstīm, bijušas saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām?
Par personām, kas neievēro valstī noteiktos ierobežojumus, jāinformē Valsts policija, zvanot uz tālruni 110. Savukārt par izglītības iestāžu prettiesisku darbību jāziņo Izglītības kvalitātes valsts dienestam (www.ikvd.gov.lv e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; t.67222504). Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantā noteikta administratīvā atbildība par Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu.


Vai ārkārtējās situācijas periodā skolās turpināsies plānotās akreditācijas?
Izglītības kvalitātes valsts dienests informē, ka šobrīd plānotās akreditācijas nenotiek. Dienests sazināsies ar visām izglītības iestādēm, kurās tuvākajā laikā bija plānota akreditācija, un individuāli vienosies par turpmākās rīcības plānu.


Vai svešvalodu centralizētie eksāmeni notiks?
Valsts centralizētie pārbaudījumi svešvalodā 12. klasēm tika pārcelti uz 2020.gada 12.-15. maiju.
Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai IZM un VISC tīmekļvietnē, kur operatīvi informēsim par tālākajiem lēmumiem gan saistībā ar attālinātajām mācībām, gan 9.klašu un 12.klašu nobeiguma eksāmeniem.


Kas notiek ar mācību procesu speciālajās izglītības iestādēs?
Visas speciālās izglītības iestādes mācību procesu nodrošina attālināti. Izvērtējot katru konkrētu gadījumu, izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldībām var sniegt atbalstu skolēnam mājās, iesaistot arī atbalsta personālu u.c..


Vai pedagogiem un bērnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu, varat atrast IZM tīmekļvietnē.


Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?
Arī īstenojot mācības attālināti, bērniem ir jānodrošina asistenta pakalpojumi nepieciešamajā apjomā atbilstoši izglītības īstenotajam mācību plānam.
Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.


Vai pirmsskolas iestādes līdz 14. aprīlim arī būs slēgtas?
Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumus vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolu, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Bērnudārzos stingri jāievēro visas higiēnas prasības - Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai, kā arī nosacījumi, kas izvirzīti bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē. Stingri jāievēro arī rekomendācijas darbinieku rīcībai gan ikdienas darbā, gan gadījumos, ja bērnam vai darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes. Plašāka informācija atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.


Vai un kā pirmsskolas dežūrgrupās notiks apmācība ārkārtas situācijā?
Līdz 14. aprīlim ārkārtas situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā, kad vienā grupiņā atrodas dažāda vecuma bērni. Dežūrgrupās 5-6 gadus veco bērnu izglītības programmas īstenošana nenotiek – ne klātienē, ne attālināti.


Vai uz bērnudārziem attiecas valdības pieņemtie lēmumi par 2 metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās? Kā bērnudārzos iespējams ievērot 2 metru distanci?
Izglītības iestāde, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāde, likuma izpratnē nav uzskatāma par publisku vietu, tāpēc valdības pieņemtais nosacījums par 2 metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās nav tieši piemērojams pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajās ar valdības rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā ir jānodrošina dežūrgrupu darbība. Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas izglītības iestādēm ir tiesības noteikt stingru kārtību, kādā vecāki vai citas personas uzturas pirmsskolas telpās un teritorijā. Piemēram, var noteikt, ka vecāki ar bērniem nāk tikai līdz ārdurvīm, kur tos sagaida pirmsskolas darbinieks. Pirmsskola var noteikt vecāku pārvietošanās ceļus telpās, ierobežojumus u.c. Vecāku pienākums ir stingri ievērot pirmsskolas noteikto kārtību. Plašāks skaidrojums un ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm IZM tīmekļvietnē.


Vai privātais bērnudārzs drīkst pieprasīt pilnu samaksu, ja bērns to neapmeklē ārkārtas apstākļu dēļ?
Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš uzmanību, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā, negaidot izglītojamo vecāku lūgumus, pirmsskolai būtu:
• jāpārskata un maksimāli jāsamazina pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izdevumi, tostarp izvērtējot iespēju pieteikties dīkstāves pabalstiem darbiniekiem;
• jāpārskata un maksimāli jāsamazina maksa tiem izglītojamā vecākiem, kuru bērns neapmeklē pirmsskolu;
• jāinformē vecāki par pirmsskolas izglītības programmas turpmāku īstenošanu; par maksu; par noslēgtā līguma laušanas nosacījumiem un arī lauztā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem;
• jāvienojas ar izglītojamā vecākiem par abpusēji pieņemamu risinājumu vai arī noslēgtā līguma laušanu (valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā (nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļos) pirmsskola izglītojamo vecākiem nevar piemērot soda sankcijas par līguma laušanu (piemēram, pieprasīt samaksāt nākamā mēneša maksu)).
Jāņem vērā, ka starp pirmsskolu un izglītojamā vecākiem noslēgtajā līgumā visbiežāk ietvertie nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļi attiecināmi uz līguma savstarpējo izbeigšanu, nevis uz maksas maksāšanas pārtraukšanu/samazināšanu.
Lai gan valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā visticamāk var izbeigt līgumu pirms tā darbības termiņa, tomēr šādi rīkojoties un valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai beidzoties, pirmsskolai nebūs pienākuma vēlāk noslēgt ar vecāku jaunu līgumu ar iepriekšējā līguma nosacījumiem un uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības ieguvei.
Tādēļ katrā konkrētā gadījumā vecākiem un pirmsskolai patstāvīgi ir jārod abpusēji pieņemams risinājums. Gadījumā, ja abpusēji pieņemamu risinājumu neizdodas rast, pirms noslēgtā līguma laušanas rakstveidā būtu jāvienojas ar pirmsskolu par laužamā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas, it īpaši par samaksas jautājumiem.


Vai vecākam, kura bērns neapmeklē izglītības iestādi ārkārtas situācijas laikā un kuram nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, ir iespējams saņemt apmaksātu slimības lapu?
Nē. Apmaksātu slimības lapu var saņemt, ja bērns ir saslimis vai ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Citos gadījumos vecākiem/pieskatītājiem ar darba devēju būtu jāvienojas par attālinātu darbu vai atvaļinājumu.


Vai apmaksāta slimības lapa tiek izsniegta vecākam, kura bērns atgriezies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām?
Veselības ministrija skaidro: lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos bērnu vidū, bērniem, kas atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, kurām noteikti īpašie piesardzības pasākumi, tiek rekomendēta pašizolācija mājās. Šiem bērniem tik piemērots kontaktpersonas statuss un noteikta karantīna mājās, tādējādi par bērnu līdz 14 gadu vecumam ārstniecības persona var izsniegt darbnespējas lapu atbilstoši šobrīd spēkā esošajai kārtībai, kā tas notiek jebkuros gadījumos, kad cilvēkam ir noteikta karantīna. Šajos gadījumos darbnespējas lapas izsniegšana bērna vecākiem notiek bez bērna apskates, pamatojoties uz vecāku sniegto informāciju par teritoriju, kurā bērns ir uzturējies pēdējo 14 dienu laikā.


Kā notiks mācību process profesionālajās izglītības iestādēs?
Profesionālās izglītības iestādēs (norises vieta – skola) mācības notiek attālināti. Centralizētais eksāmens 3. kursa izglītojamiem pārcelts uz 2020. gada maiju.
Profesionālās izglītības iestādes vadība, konsultējoties ar darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem, izvērtējot riskus, var pieņemt lēmumu par to, vai kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības var notikt klātienē uzņēmumos, vai arī tās daļu/posmu var organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), vai arī veikt izmaiņas mācību procesa grafikā, t.sk. izmaiņas prakšu, kvalifikācijas prakšu un DVB mācību norises laikos, ja tas ir nepieciešams.
Ja kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības iespējams pilnvērtīgi organizēt neklātienē, vai arī tās daļas/posmu organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru prakses/ prakses daļas vai DVB mācību posmu, ko iespējams īstenot attālināti. Iestādes vadītājs sagatavo rīkojumu, par to informējot visas iesaistītās līgumslēdzēju puses.


Vai augstākās izglītības iestādēs notiek prakses?
Augstākās izglītības iestādēs prakses var notikt tikai attālināti.


Man ir studiju un studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Pēdējā mēneša laikā būtiski samazinājušies mani ienākumi un izskatās, ka situācija kļūs vēl kritiskāka. Kādas ir iespējas atlikt kredīta maksājumu uz laiku?
Valdība 2.aprīlī atbalstījusi IZM rosinātos grozījumus MK noteikumos, kas ļauj atlikt studiju un studējošā kredītu, kā arī kredītam pielīdzināto stipendiju pamatsummas atmaksu uz termiņu līdz 6 mēnešiem. Pieteikties šim atbalstam varēs līdz 2020.gada 31.decembrim. Plašāku informāciju par pieteikšanās kārtību lasiet IZM tīmekļvietnē.


Vai bērns drīkst klātienē apmeklēt sporta skolu/sporta pulciņu?
Nē. Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process klātienes formā (treniņi, sacensības, mēģinājumi). Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukumā nav pieļaujama bērnu dalība jebkādās sacensībās, neatkarīgi no to norises vietas un dalībnieku skaita tajās, kā arī nav pieļaujama bērnu dalība treniņnometnēs. Vienlaikus mācību process kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās norisinās attālināti.
Pārtraukta visa veida izglītības procesa klātienes formā īstenošana arī ārpus izglītības iestādēm.


Vai bērns drīkst apmeklēt nometni?
Nē. Ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta visu bērnu nometņu darbība.


Vai drīkst nodrošināt ārpusskolas interešu izglītības (pulciņi, deju nodarbības u.tml.) procesu ārkārtējās situācijas laikā?
Klātienē nedrīkst. Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmās. Tāpat ir pārtraukta visa veida izglītības procesa klātienes formā īstenošana arī ārpus izglītības iestādēm.
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošana turpināma attālināti.


Vai iespējams organizēt individuālās nodarbības sportā, mūzikas instrumentu spēlē?
Lai arī ārkārtas situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības, mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros, pedagogi arī individuālo apmācību gadījumā var piedāvāt veidu, kā klātienes nodarbības aizstāt ar attālinātām (piemēram, izstrādājot plānu, ko iespējams apgūt/izpildīt mājas apstākļos).


Vai privātie pakalpojuma sniedzēji var turpināt bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības attālināti?
Jā, attālinātas nodarbības var turpināties. Plašāks skaidrojums un ieteikumi gan privātajiem bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības īstenotājiem, gan bērnu vecākiem pieejams IZM tīmekļvietnē.


Vai pieaugušo izglītības aktivitātes drīkst īstenot klātienē (kursi, lekcijas utt.)?
Nē, tās drīkst īstenot tikai attālināti.


Vai autoskolās vēl norisinās klātienes apmācības?
Nē. Ārkārtējās situācijas laikā visa veida izglītības procesa klātienes formā īstenošana ārpus izglītības iestādēm ir jāpārtrauc. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 16.03.2020. nosūtīja paziņojumu visām autoskolām par mācību pārtraukšanu klātienē.


Vai sporta klubi drīkst darboties?
Ārkārtējās situācijas laikā ir jāpārtrauc visa veida izglītības procesa klātienes formā īstenošana ārpus izglītības iestādēm, kā arī jāpārtrauc visa veida sporta profesionālās ievirzes un interešu programmu klātienes mācību process, tai skaitā arī visa veida treniņi. Tāpat ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegta telpu sporta norišu vietu darbība (neatkarīgi no apmeklētāju skaita).
Vienlaikus nav aizliegta ārpustelpu sporta vietu darbība, tomēr tām ir jāievēro vairāki nosacījumi: (1) darbs jāuzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un jābeidz ne vēlāk kā plkst. 22.00; (2) jānodrošina, lai personas ievēro savstarpēju divu metru distance; (3) jānodrošina, ka tiek ievēroti citi ārkārtējās situācijas laikā noteiktie ierobežojumi, personīgā higiēna un Slimības profilakses un kontroles centra rekomendācijas.


Vai tiešām šodrīd Latvijā ir jāslēdz sporta zāles un nav atļautas sporta nodarbības?
Jā, ārkārtējās situācijas laikā ir aizliegta telpu sporta norišu vietu darbība (neatkarīgi no apmeklētāju skaita). Sporta nodarbības var rīkot attālināti.

 


 

 

RU

Дошкольные учреждения тоже будут закрыты до 14 апреля?

Дошкольные образовательные учреждения и учреждения, оказывающие услуги по присмотру за детьми, обеспечивают работу дежурных групп, чтобы в случае необходимости оказать услуги дошкольного учреждения родителям, которые не могут обеспечить присмотр за ребенком своими силами. Чтобы посещать дошкольное образовательное учреждение, родители раз в неделю должны подавать в дошкольное образовательное учреждение письменное заверение в том, что ребенок и семья не были за рубежом, не входили в контакт с заболевшими Covid-19 или контактировавшими с ними лицами, и что родители лишены возможности обеспечить присмотр за ребенком другим способом.Должны ли учителя находиться в школе во время объявленной чрезвычайной ситуации?

Учителя обеспечивают условия, чтобы учебный процесс мог происходить удаленно. Способ и порядок того, как это происходит, определяет руководитель учреждения.Может ли образовательное учреждение обеспечить учебный процесс в школе, если в стране объявлена чрезвычайная ситуация?

Нет. С 13 марта 2020 года учебный процесс проводится удаленно.


Можно ли обеспечить образовательный процесс по внешкольным интересам (кружки, занятия танцами и т. д.) во время чрезвычайной ситуации?

Нет, нельзя. Во время чрезвычайной ситуации прекращаются тренировки, соревнования и репетиции в рамках культурно-образовательных и спортивных программ, а также программ по интересам.


Может ли один из родителей, чей ребенок не посещает образовательное учреждение во время чрезвычайной ситуации и у которого нет возможности обеспечить присмотр за ребенком другим способом, получить оплачиваемый больничный лист?

Нет. Оплаченный больничный лист можно получить, если ребенок заболел или был в контакте с лицом, инфицированным Covid-19. В других случаях родителям / лицам, осуществляющим присмотр за ребенком, следует договориться с работодателем об удаленной работе или отпуске.


Выдается ли оплачиваемый больничный лист одному из родителей ребенка, который вернулся с территорий, затронутых инфекцией Covid-19?

Пояснение Министерства здравоохранения относительно выдачи больничного листа родителям ребенка, который был на затронутых инфекцией территориях: в целях ограничения распространения инфекции Covid-19 среди детей, детям, которые вернулись с затронутых инфекцией Covid-19 территорий, для которых рекомендованы особые меры предосторожности, рекомендуется самоизоляция дома. Этим детям присваивается статус контактного лица и устанавливается домашний карантин, таким образом, за ребенка младше 14 лет медик может выдать лист нетрудоспособности в соответствии с действующим в настоящее время порядком, как это происходит в любых случаях, когда человеку назначен карантин. В этих случаях выдача листа нетрудоспособности родителям ребенка производится без осмотра ребенка, а лишь на основании предоставленной родителями информации о территории, на которой ребенок находился в течение последних 14 дней.


Закрыта ли школа также и физически (в школе нет ни одного работника)? Что в таком случае происходит с техническим персоналом, воспитателями в дошкольных учреждениях и нянечками, которые не могут выполнять работу удаленно?

Школы не закрыты, но учебный процесс обеспечивается удаленно. Руководитель учреждения определяет порядок организации работы персонала.Сохраняется ли оплата труда педагогов и школьного персонала в это время, до 14 апреля?

Да, согласно статье 57 (Выполнение работы, не предусмотренной трудовым договором) и статье 74 (Вознаграждение в случаях, когда работник не выполняет работу по уважительным причинам) Закона о труде.


Как происходит учебный процесс в профессиональных образовательных учреждениях?

В профессиональных образовательных учреждениях (место обучения — школа) обучение ведется удаленно. Централизованный экзамен для учащихся 3-го курса перенесен на май 2020 года.
Руководство профессионального образовательного учреждения, проконсультировавшись с предприятиями, участвующими в реализации обучения, основанного на рабочей среде (ОРС) и учебной практике, может принять решение относительно того, могут ли квалификационная практика, практика и обучение ОРС проводиться очно на предприятиях или можно их часть/этап организовать удаленно (с помощью средств электронной связи), или же можно внести изменения в график учебного процесса, в т. ч. изменить время проведения практик, квалификационных практик и обучения ОРС, если это необходимо.
В тех случаях, когда можно полноценно организовать заочные квалификационные практики, практики и обучение ОРС или их часть/этап организовать удаленно (с помощью средств электронной связи), издается внутреннее распоряжение директора образовательного учреждения об изменениях рабочей организации образовательного процесса относительно каждой практики / части практики или этапа обучения ОРС, которые можно реализовать удаленно. Руководитель учреждения подготавливает распоряжение, информируя об этом все вовлеченные стороны договора.Состоятся ли централизованные экзамены по иностранным языкам?

Нет. Работы, связанные с проведением государственных централизованных экзаменов, прекращаются. Проведение экзаменов по иностранным языкам в 12-х классах переносится на 12–15 мая 2020 года
• по английскому языку (комбинированные): письменная часть будет проводиться 12 мая 2020 года, устная часть – 12, 13 и 14 мая;
• по немецкому языку (комбинированные): письменная и устная части будут проводиться 13 мая 2020 года;
• по русскому языку (комбинированные): письменная часть будут проводиться 14 мая 2020 года, устная часть – 14 и 15 мая;
• по французскому языку (комбинированные): письменная и устная части будут проводиться 15 мая 2020 года.Может ли ребенок посещать спортивную школу / спортивный кружок?

Нет. Во время чрезвычайной ситуации прекращается процесс обучения по всем культурно-образовательным и спортивным профессиональным направлениям, а также процесс обучения по программам по интересам (проведение тренировок, соревнований и репетиций). Обращаем ваше внимание на то, что во время перерыва в учебном процессе по программам профессионального уклона и программам по интересам (до 14 апреля 2020 года) недопустимо участие учащихся в любых соревнованиях независимо от места их проведения (в Латвии или за рубежом) и количества участников в них, а также недопустимо нахождение учащихся в тренировочных лагерях (и в Латвии, и за рубежом).
Реализация образовательного процесса в любой очной форме прекращена и вне образовательных учреждений!Может ли ребенок посещать лагерь?

Нет. С 13 марта до 14 апреля прекращены все процессы обучения по культурно-образовательным программам, программам с профессиональным спортивным уклоном и программам по интересам. В этот период времени также необходимо отменить запланированную работу детских лагерей. Актуальная информация: www.visc.gov.lv и www.nometnes.gov.lv.Должно ли образовательное учреждение выдать какой-то документ, чтобы работать удаленно?

Да, образовательные учреждения должны издать распоряжение об организации учебного процесса, в т. ч. проверить и определить каналы коммуникации с учащимися (например, эл. почта, телефон, социальные сети, эл. почта); определить организацию труда педагогов и коммуникацию с учащимися; назначить лиц, ответственных за связь с учащимися и их родителями.Что делать, если становится известно, что образовательное учреждение продолжает работать очно в нарушение порядка, установленного в распоряжении КМ, и в нем находятся лица, приехавшие из государств, затронутых Covid-19, контактировавшие с заболевшими Covid-19 или контактными лицами?

О лицаx, которые не принимают во внимание установленные ограничения, следует информировать Государственную полицию по телефону 110. В свою очередь, о противозаконной деятельности учебных заведений необходимо сообщать Государственной службе качества образования (www.ikvd.gov.lv; электронная почта: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; телефон: 67222504).
42-я статья Кодексa Латвии об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за нарушение норм эпидемиологической безопасности.Как происходит заполнение классных журналов, э-класса?

Классные журналы нужно заполнять так же, как и во время очных занятий. Определена тема урока, и если от ребенка получена обратная связь, то считается, что ребенок находился на уроке.Как в школах документируют удаленную работу? Как работодатель считает отработанное время?

Так же, как и отработанное очно.Можно ли организовать индивидуальные занятия спортом, уроки игры на музыкальных инструментах?

Несмотря на то, что во время чрезвычайной ситуации прекращаются тренировки, соревнования и репетиции в рамках культурно-образовательных и спортивных программ, а также программ по интересам, педагоги могут предложить заменить очные занятия удаленными (например, разработав план того, что можно освоить/выполнить в домашних условиях).Можно ли организовывать очные образовательные мероприятия для взрослых (курсы, лекции и т. д.)?

Нет, это можно делать только удаленно.Меняются ли даты каникул для 12-х классов?

Да, ученики 12-х классов уходят на весенние каникулы 16–22 марта!
Уведомляем, что с учетом сложившейся ситуации, когда у 12-х классов сдача экзаменов по иностранным языкам перенесена на май 2020 года, ученики 12-х классов уходят на весенние каникулы вместе с остальными школьниками.
Вся актуальная информация будет опубликована на домашней странице Государственного центра содержания образования по адресу: www.visc.gov.lv.Может ли частный детский сад требовать полную оплату, если ребенок не посещает его в силу чрезвычайных обстоятельств?

Объявленная в стране чрезвычайная ситуация является уважительной причиной для того, чтобы не вести ребенка в детский сад. В свою очередь, вопрос оплаты зависит от договора, заключенного между родителями и детским садом (дошкольным образовательным учреждением), т. е. определены ли в договоре случаи, в которых снижается плата за услугу. В любом случае призываем родителей обращаться к руководству детского сада с просьбой о пересчете оплаты с учетом чрезвычайной ситуации.Проводится ли обучение в дежурных группах дошкольных учреждений в чрезвычайной ситуации, и если да, то как?

До 14 апреля во время чрезвычайной ситуации дошкольные образовательные учреждения работают в режиме дежурных групп, когда в одной группе находятся дети разного возраста. Реализация образовательной программы для детей в возрасте 5-6 лет в дежурных группах не проводится — ни очно, ни удаленно.Продолжатся ли в период чрезвычайной ситуации плановые аккредитации в школах?

Государственная служба качества образования информирует о том, что сейчас плановые аккредитации не проводятся. Служба свяжется со всеми образовательными учреждениями, в которых в ближайшее время планировалась аккредитация, и индивидуально согласует план дальнейших действий.Проводятся ли в автошколах очные курсы?

Нет. Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) 16.03.2020 г. отправила всем автошколам уведомление о прекращении очного обучения.


Как происходит учебный процесс в специальных образовательных учреждениях?

Сейчас, после контакта с образовательными учреждениями, ищутся приемлемые решения, как обеспечить удаленное обучение в специальных образовательных учреждениях.

Есть ли у педагогов и родителей возможность получить консультации по вопросам реализации программ специального образования?

Да, педагоги и родители могут oбращаться за советом и консультациями в специальные образовательные учреждения - в центры развития. В приложении Bы найдёте контактную информацию и время работы для телефонных звонков. Tакже свои вопросы можете посылать на электронную почту.


Обеспечиваются ли услуги ассистента в период чрезвычайной ситуации?

Дома, в процессе удаленного обучения, учащемуся также будет предоставлена услуга ассистента в соответствии с реализуемым учебным планом.


Могут ли педагогов и школьный персонал отпустить в отпуск? Может ли школа «принудить» уйти в отпуск?

Отпуск устанавливается по договоренности между работодателем и наемным работником, поэтому работодатель не имеет права принуждать работника уйти в отпуск. Однако по мере необходимости работник и работодатель могут договориться об использовании ежегодного оплачиваемого отпуска в другое время. По вопросам конкретных ситуаций или возможных нарушений трудового права просьба обращаться в Государственную трудовую инспекцию: http://www.vdi.gov.lv/lv/


Могут ли работать спортивные клубы?

Во время чрезвычайной ситуации необходимо прекратить реализацию любого образовательного процесса в очной форме за пределами образовательных учреждений, а также прекратить обучение по программам со спортивным уклоном и по программам по интересам, в том числе и любые тренировки. При этом следует заметить, что на данный момент (на 16.03.2020 г.) работа спортивных центров как таковая не запрещена, если администрация центра может соблюдать установленное Кабинетом министров ограничение на неорганизованные сборы в местах проведения культурных мероприятий, развлечений, отдыха, спорта и религиозных служб не более 50 человек (включая работников центра). Таким образом, если администрация спортивного центра приняла решение продолжать свою работу во время чрезвычайной ситуации, то администрация центра должна принять меры для обеспечения того, чтобы упомянутое ограничение (50 человек) не нарушалось, а также должна соблюдать меры социального дистанцирования (не менее 2 метров), личную гигиену и другие правила/рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний.


Проводятся ли практики в высших учебных заведениях?

Практики в высших учебных заведениях могут проводиться только удаленно.


Что проиcxодит с учебным процессом в специальных учебных заведениях?

Во всех специальных учебных заведениях учебный процесс обеспечивается удаленно.
Оценивая каждый конкретный случай, учебное заведение в сотрудничестве с самоуправлениями может оказать поддержку ученикам на дому, в том числе задействовав вспомогательный персонал и т.д.


Будут ли обеспечены услуги ассистента из государственного бюджета в период чрезвычайной ситуации?

Согласно распоряжению министра образования и науки от 24 марта 2020 года, дети, которые имеют право на оплачиваемого из государственного бюджета ассистента для помощи в передвижении и личном уходе, будут получать услуги ассистента, финансируемые из государственного бюджета, в размере до 40 часов в неделю.

В свою очередь, учащимся общеобразовательных основных и средних школ, профессиональных учебных заведений и профессионально-технических училищ из государственного бюджета будут обеспечиваться услуги ассистента в размере до 25 часов в неделю.


Действительно ли сейчас необходимо закрывать спортивные залы и запрещать проводить спортивные занятия?

Да, на время объявленного в Латвии режима чрезвычайного положения необходимо закрыть спортивные залы. Также отменены спортивные и развлекательные мероприятия в спортклубах и в других местах. Поэтому необходимо приостановить работу также тем спортивным площадкам, которые проводят занятия внутри помещений, даже при небольшом количестве участников. Pазрешено проводить индивидуальные или дистанционные спортивные занятия.

Стихийное скопление людей на открытых спортивных площадках также ограничено – нельзя собираться количеством больше 50 человек. В режиме чрезвычайного положения установлено, что неорганизованные мероприятия на открытых площадках могут проходить с 8.00 до 23.00.