1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta mērķgrupa ir izglītojamie, kuri iegūst vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītības programmās neklātienes vai tālmācības izglītības ieguves formā, kā arī izglītības iestādes, kuras īsteno attiecīgās izglītības programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir kārtības noteikšana vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai neklātienes un tālmācības izglītības ieguves formā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februāra beigās.

7.

Dokumenti

1) Ministru kabineta noteikumu projekts;

2) Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces vispārējās izglītības jomā Ilzes Seipules e-pasta adresi ilze.seipule[at]izm.gov.lv, kā arī uz

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta ekspertes Ances Rudzītes e-pasta adresi ance.rudzite[at]izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece, 67047830, liga.buceniece[at]izm.gov.lv.