1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz personām, kas iegūst profesionālo kvalifikāciju māsas profesijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt tiesību normu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk – direktīva 2005/36/EK) prasībām Direktīvas 2005/36/EK 31. panta 5. punkts nosaka, ka klīniskās izglītības ieguves laikā izglītojamās māsas piedalās attiecīgās ārstniecības iestādes nodaļas darbā tik lielā mērā, cik šī darbība atbilst viņu mācību vajadzībām, dodot topošajām māsām iespēju apgūt ar pacientu aprūpi saistītos pienākumus. To, ka māsu klīnisko izglītību organizē ārstniecības iestādēs, nosaka likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14. panta sestā daļa, bet Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumu Nr. 68 “Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”10. punkts nosaka galvenās māsu klīniskās apmācības saturu veidojošās daļas. Tā kā nevienā  Latvijas Republikas ārējā normatīvajā aktā nav konkrēti noteikts, ka klīniskās izglītības laikā topošās māsas piedalās attiecīgās ārstniecības iestādes nodaļas darbā, direktīvas 2005/36/EK 31. panta 5. punktā noteiktās prasības nav pārņemtas pilnībā.

     Tādējādi Latvijas normatīvo aktu tiesību normas neatbilst direktīvā 2005/36/EK noteiktajam un noteikumu projekts paredz novērst šo neatbilstību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada augustā

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre