1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019. gadā” (turpmāk –projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas augstskolas un koledžas, kas uzsāk reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu – 52 augstākās izglītības iestādes un divas ārvalstu augstskolu filiāles; augstskolu un koledžu reflektanti, kas reģistrēsies studijām studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, kā arī reflektanti, kas vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019. gadā” (turpmāk – projekts) mērķis ir noteikt sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019. gadā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt Ministru kabineta sēdē š.g. marta mēnesī.

7.

Dokumenti

Noteikumi (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2019. gada 15. martam, nosūtot to uz Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniecei augstākās izglītības jomā Dacei Jansonei uz e-pasta adresi: dace.jansone@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Ingai Akmentiņai uz e-pasta adresi:  inga.akmentina@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.