1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekti par snieguma rezerves finansējuma izmantošanu, tehnoloģiju tiesību komercializāciju un administratīvā sloga samazināšanu 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" (turpmāk – SAM 1.1.1.) ietvaros

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projektu mērķis ir aktualizēt SAM 1.1.1. pasākumu īstenošanas noteikumus, lai:

1. nodrošinātu snieguma rezerves finansējuma un finansējuma atlikumu izmantošanu;

2. sekmētu SAM 1.1.1. iznākuma rādītāju izpildi;

3. veicinātu administratīvā sloga samazināšanu;

4. 1.1.1.1. pasākuma ietvaros:

– noteiktu ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ieviešanas nosacījumus;

– sekmētu zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, veicot tehnoloģiju tiesību komercializāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2020. gada 1. februārim.

7.

Dokumenti

  1. 1.1.1.1. pasākuma noteikumu projekts (.doc)
  2. 1.1.1.3. pasākuma noteikumu projekts (.doc) 
  3. 1.1.1.4. pasākuma noteikumu projekts (.docx)
  4. 1.1.1.5. pasākuma noteikumu projekts (.doc)
  5. Noteikumu projektu apvienotais sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)
  6. Noteikumu projektu apvienotā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums (.xlsx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 15. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi esf@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Inta Švirksta, e-pasts: inta.svirksta@izm.gov.lv tālr. 67047878.